Bankowy Fundusz Gwarancyjny


Depozyty znajdujące się w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") , w szczególności na:

  • 1) rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych;
  • 2) rachunkach rozliczeniowych;
  • 3) rachunkach oszczędnościowych;
  • 4) rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych;
  • 5) rachunkach lokat terminowych;
  • 6) rachunkach lokat strukturyzowanych;
  • 7) indywidualnych kontach emerytalnych;
  • 8) mieszkaniowych rachunkach powierniczych;
  • 9) rachunkach wyodrębnionych wpływów;

są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Deponentami, których depozyty są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, są m.in. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki handlowe i cywilne, stowarzyszenia i fundacje.

Środki deponenta zgromadzone na wszystkich rachunkach prowadzonych dla niego w Banku, a suma gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla jednego deponenta podlega limitowi do równowartości w złotych 100 000 euro.

Więcej informacji na temat uczestnictwa Banku w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, zasadach funkcjonowania tego funduszu, zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony, tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zawierają załączone poniżej dokumenty:

Arkusz informacyjny dla deponentów

Tryb i warunki otrzymania świadczenia pieniężnego z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Dane o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku są dostępne na stronie Relacji Inwestorskich https://www.pekao.com.pl/relacje-inwestorskie.