Filtry

Kontakt dla mediów:
biuro.prasowe@ideabank.pl

Do kontaktu zapraszamy dziennikarzy. W pozostałych sprawach prosimy o kontakt z infolinią.

Biuro prasowe

2019-06-26

Idea Bank rozpoczyna zwolnienia grupowe

  • Idea Bank zakończył konsultacje i zawarł porozumienie z przedstawicielami pracowników dotyczące przeprowadzenia zwolnień grupowych
  • Wdrażane zwolnienia grupowe są elementem procesu restrukturyzacji banku

2019-06-19

Kasoterminal #IDEAPAY z nagrodą tygodnika „Wprost”

Wprowadzony w kwietniu br. na rynek kasoterminal #ideapay zdobył nagrodę „Portfel 2019” tygodnika „Wprost” w kategorii Najbardziej Innowacyjny Produkt. Nagrodę wręczono 18 czerwca 2019 r.

„Portfele” to przyznawane od pięciu lat nagrody dla banków, firm świadczących usługi finansowe i przedsiębiorstw oferujących usługi dla tego sektora. Celem wyróżnienia jest promowanie najnowszych rozwiązań finansowych, produktów i usług na polskim rynku.

2019-06-19

Idea Bank rozpoczyna restrukturyzację

Idea Bank zaczyna proces restrukturyzacji, którego celem jest szybka odbudowa rentowności i poprawa współczynników kapitałowych.

Planowane działania restrukturyzacyjne obejmują:

  • obniżenie sumy bilansowej
  • ograniczenia kosztów operacyjnych, w tym zwolnienia grupowe - maksymalnie 750 osób

Szacowane oszczędności z tytułu zwolnień wyniosą w skali rocznej około 50 mln zł.

2019-06-04

Zapytanie ofertowe – wydłużenie terminu składania ofert

Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w związku z ogłoszonym dnia 21 maja 2019 roku zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek Grupy Idea Bank S.A. za lata 2019-2023, informuje że okres składania został przedłużony o 1 dzień kalendarzowy, tj. oferty można składać do 5 czerwca 2019 roku. Pozostałe elementy i warunki składania ofert pozostają bez zmian

2019-05-30

Strategic changes at Idea Bank

Idea Bank is starting a major transformation process. A month ago, results were published for 2018, which showed the high costs that the Bank had to incur as a result of decisions taken in the past concerning its business and financial model. The Bank is currently implementing a strategy focused on restoring profitability and capital ratios, and reducing costs. In the Bank’s opinion, the process to find an investor that is currently underway is likely to be concluded by the end of June 2019. The Bank is also preparing an alternative ‘stand-alone’ scenario which would imply a significant reduction of the scope of activities and focusing on developing the lease line supported by the most effective other business areas.

 

2019-05-30

Idea Bank w procesie strategicznych zmian

Idea Bank rozpoczyna proces głębokiej przebudowy. Miesiąc temu zostały opublikowane wyniki za 2018r., które pokazały jak wysokie koszty musiał ponieść Bank w wyniku podejmowanych w przeszłości decyzji dotyczących modelu biznesowo-finansowego. Bank obecnie realizuje strategię nakierowaną na odbudowę rentowności i współczynników kapitałowych oraz redukcję kosztów. W opinii Banku prowadzony aktualnie proces inwestorski powinien rozstrzygnąć się w czerwcu 2019 r. Równocześnie Bank przygotowuje się do realizacji alternatywnego scenariusza zakładającego samodzielną działalność przy istotnie zmniejszonej skali, nakierowanej na rozwój linii leasingowej wspartej przez najbardziej efektywne pozostałe obszary biznesowe.

2019-05-21

Zapytanie ofertowe – badanie sprawozdań finansowych

Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, w związku z planowanym wyborem podmiotu uprawnionego do badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek Grupy Idea Bank S.A. za lata 2019-2020, z opcją przedłużenia na lata 2021-2023, niniejszym przekazuje zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia.

2019-04-30

Idea Bank has come to terms with the past and is in talks with investors

In 2018 the Bank cumulated the negative effects of prior years’ errors, which impacted both individual and consolidated results. Another element that had an adverse impact on the result was the cost of coping with the liquidity crisis that broke out in November 2018. The Bank believes that the process of dealing with the past in financial terms has ended. Today, Idea is stronger because of those experiences.

2019-04-30

Idea Bank rozliczył się z przeszłością i rozmawia z inwestorami

W 2018 r. w Banku skumulowały się negatywne skutki błędów poprzednich lat, które przełożyły się zarówno na wyniki jednostkowe, jak i skonsolidowane. Kolejnym elementem obciążającym wynik jest koszt wychodzenia z kryzysu płynnościowego, jaki wybuchł w listopadzie 2018 r. Zdaniem Zarządu Banku proces rozliczania się z przeszłością jest pod względem finansowym zakończony. Dziś Idea Bank jest silniejszy o tamte doświadczenia.