Bonus za ZUS10%

Załóż Konto FIRMA+
z bonusem za ZUS

 • zwracamy 10% wartości ZUS przez 6 miesięcy od otwarcia konta (maksymalna kwota zwrotu wynosi 50 zł miesięcznie)
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie Konta FIRMA+ przez 24 miesiące
 • 0 zł za standardowe przelewy internetowe oraz do ZUS-u i US
 • 0 zł za wpłaty we wpłatomatach
Szukasz sposobu na obniżenie kosztów prowadzenia swojej firmy? Przygotowaliśmy dla Ciebie bonus – do prowadzonego bezpłatnie Konta FIRMA+ dołączamy Sprzedaż Premiową „Plus na ZUS”, dzięki niej możesz zyskać nawet 300 zł zwrotu!
Aby otrzymać bonus, wystarczy wyrazić zgody marketingowe, posiadać aktywną kartę debetową i opłacać ZUS! Tylko tyle. Przez 6 miesięcy możesz otrzymywać miesięczny bonus w wysokości 10% kwoty opłaconego ZUS przy czym maksymalna kwota zwrotu wynosi 50 zł miesięcznie bądź jednak nie więcej niż 50 zł miesięcznie. Czyli nawet 300 zł za cały okres sprzedaży premiowej.
Jeśli wybierzesz Konto FIRMA+ w Idea Banku, nie zapłacisz za prowadzenie rachunku, standardowe przelewy zlecone przez internet (również te do US i ZUS). Do tego możesz mieć bezpłatnie debetową kartę płatniczą (wystarczy co miesiąc dokonywać nią transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę nie niższą niż 400 zł lub dokonać wpłat gotówki w wyznaczonych wpłatomatach na kwotę nie niższą niż 1000 zł. 
Dzięki założeniu konta w Idea Banku możesz korzystać z naszego innowacyjnego systemu Bankowości Internetowej Idea Cloud, czyli usług finansowych działających w chmurze informatycznej. Mamy dla Ciebie również:

 • Chmurę Faktur, za pomocą której wystawisz i wyślesz faktury swoim kontrahentom. Wszystkie dokumenty zgromadzisz w jednym miejscu, bez limitu liczby faktur. Chmura Faktur jest dostosowana do bieżących zmian w polskim prawie. Dzięki tej aplikacji zaoszczędzisz czas i wyślesz obowiązkowy JPK,
 • Wirtualny Sejf, w którym przechowasz najważniejsze dokumenty; dostęp do niego uzyskasz z każdego miejsca na świecie (wystarczy dostęp do internetu),
 • Wirtualny Oddział Idea Banku, dzięki któremu większość spraw załatwisz, siedząc wygodnie przed własnym komputerem,
 • Szeroką ofertę finansowania z decyzją o udzieleniu uzyskiwaną nawet w kilka minut.
 • Rachunek rozliczeniowy Konto FIRMA+ z bonusem "Plus na ZUS" przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które w ostatnich 6 miesiącach nie posiadały rachunku firmowego w Idea Banku.
 • Przystąpienie do Sprzedaży premiowej „Plus na ZUS” nie wiąże się z żadnymi opłatami. Wystarczy otworzyć Konto FIRMA+ z kartą debetową i bankowością elektroniczną w wygodny dla ciebie sposób (online, w oddziale, kurierem), wyrazić zgody marketingowe, a następnie aktywować Bonus w systemie transakcyjnym Idea Cloud. Zaproszenie do aktywacji bonusu będzie ważne przez 14 dni od zawarcia umowy rachunku.
 • Gdy już otrzymasz kartę debetową pamiętaj o jej aktywowaniu.
 • Miesięczna wartość bonusu za dany miesiąc stanowi 10% sumy Składek ZUS, maksymalnie 50 zł.
 • Bonus dostaniesz do 15 dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu, za który bonus został naliczony.
 • Warunki wypłaty bonusu:
  • aktywne zgody marketingowe
  • aktywna karta debetowa 
  • opłacony ZUS z konta FIRMA+
Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży premiowej znajdziesz w zakładce Regulaminy i dokumenty.
 • Wypełnij wniosek o konto online na stronie ideabank.pl albo odwiedź nasz oddział i skorzystaj z pomocy doradcy klienta
 • Aktywuj konto w wygodny dla ciebie sposób (online, w oddziale, kurierem)
 • Na stronie ideabank.pl zaloguj się do Bankowości Internetowej i korzystaj aktywnie ze swojego nowego konta
 • Opłata za otwarcie rachunku: 0 zł
 • Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku: 0 zł przez pierwsze 24 miesiące od otwarcia. Po upływie 24 miesięcy opłata wynosi 0 zł pod warunkiem posiadania aktywnej karty debetowej oraz wykonania przelewu do ZUS z tego rachunku, w przeciwnym razie opłata wynosić będzie 10,00 zł miesięcznie.
 • Opłata za standardowe przelewy przez internet: 0 zł
 • Wypłata gotówki z dowolnego bankomatu w Polsce lub krajach EOG: 0 zł za 5 wypłat
 • Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do rachunku: 0 zł (od każdej karty)
 • Opłata za wpłatę gotówki we wpłatomatach: 0 zł dla łącznej kwoty do 100 tys. zł w miesiącu
 • Opłata za obsługę karty debetowej: 0 zł (pod warunkiem wykonania wydawaną do rachunku debetową kartą płatniczą co miesiąc transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę nie niższą niż 400 zł lub dokonać wpłat gotówki w wyznaczonych wpłatomatach na kwotę nie niższą niż 1000 zł. W przeciwnym razie opłata wynosi 8 zł miesięcznie)

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Rachunek Rozliczeniowy „Konto FIRMA+” (dalej Rachunek) przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Opłata za otwarcie Rachunku wynosi 0 zł. Miesięczna opłata za prowadzenie Rachunku wynosi 0 zł przez pierwsze 24 miesiące od otwarcia Rachunku, po upływie tego okresu opłata wynosi 0 zł pod warunkiem posiadania aktywnej karty debetowej oraz wykonania przelewu do ZUS z tego rachunku, w przeciwnym razie opłata wynosić będzie 10 zł miesięcznie.

W przypadku Rachunków Pomocniczych opłata miesięczna za prowadzenie wynosi 5 zł od każdego Rachunku. Opłata za wydanie debetowej karty płatniczej do Rachunku wynosi 0 zł (od każdej karty). Opłata za obsługę debetowej karty płatniczej wynosi 0 zł (od każdej karty), pod warunkiem wykonania co miesiąc: transakcji bezgotówkowych debetową kartą płatniczą, wydawaną do Rachunku, na łączną kwotę min. 400 zł lub dokonania wpłat gotówki we wskazanych przez Bank wpłatomatach lub bankomatach z funkcją obsługi wpłat na łączną kwotę nie niższą niż 1 000 zł, w przeciwnym razie opłata za obsługę debetowej karty płatniczej wynosić będzie 8 zł.
Szczegóły dotyczące pobieranych opłat w ramach Rachunku zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji dostępnej na www.ideabank.pl.

Sprzedaż Premiowa „Plus na ZUS” przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Do Sprzedaży Premiowej może przystąpić osoba fizyczna, która w Okresie Sprzedaży Premiowej spełni łącznie następujące warunki: a) nie posiadała rachunku firmowego w Idea Bank w ostatnich 6 miesiącach, b) przystąpi do Sprzedaży Premiowej i zaakceptuje Regulamin; c) zawrze z Bankiem Umowę o Rachunek, Umowę o Kartę i Umowę o Bankowość Elektroniczną, d) wraz z przystąpieniem do Sprzedaży Premiowej wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym, zgodę na marketing elektroniczny i zgodę na marketing telefoniczny.
Do Sprzedaży Premiowej „Plus na ZUS” można przystąpić w okresie od 3 lutego 2020 r. do 30 maja 2020 r. (dalej „Okres Sprzedaży Premiowej”), z zastrzeżeniem zdań następnych. Do Sprzedaży Premiowej może przystąpić 1000 (jeden tysiąc) osób. W takim przypadku Okres Sprzedaży Premiowej zakończy się z momentem przystąpienia tysięcznej osoby do Sprzedaży Premiowej. Bank poinformuje o tym fakcie na swojej stronie internetowej.Przystąpienie danej osoby do Sprzedaży Premiowej wraz z akceptacją Regulaminu, następuje po zalogowaniu w Bankowości Internetowej, na podstawie udostępnionego formularza przystąpienia do Sprzedaży Premiowej najpóźniej do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia z Bankiem Umowy o Rachunek.

Premia jest naliczana w cyklach miesięcznych, przez 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od dnia przystąpienia do  Sprzedaży  Premiowej (dalej „Okres  Wypłaty  Premii”),  po  spełnieniu  wymagań  określonych  Regulaminie. Warunkiem otrzymania Premii za dany miesiąc obowiązywania Okresu Wypłaty Premii jest łączne spełnienie następujących wymagań: utrzymanie zgód marketingowych wskazanych w Regulaminie do końca miesiąca, za który naliczana jest Premia; posiadanie Rachunku, do dnia wypłaty Premii; posiadanie co najmniej jednej aktywnej karty debetowej wydanej do Rachunku, do końca miesiąca, za który naliczana jest Premia oraz opłacenie Składek ZUS za pośrednictwem Rachunku w miesiącu, za który naliczana jest Premia. 
Miesięczna wartość Premii za dany miesiąc stanowi 10% sumy Składek ZUS, maksymalnie 50 zł (pięćdziesiąt złotych), opłaconych i zaksięgowanych w danym miesiącu kalendarzowym.