Dane banku

Idea Bank S.A.
Rondo Daszyńskiego 2c,
00-843 Warszawa

Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Rondo Daszyńskiego 2c, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052, REGON 011063638, NIP 5260307560, której kapitał zakładowy wynosi 156 803 962 zł (opłacony w całości).