Oprocentowanie do 1,60%

Lokata CLOUD-BIZNES

 • wysokie oprocentowanie – nawet do 1,60% w skali roku przy utrzymaniu 10% salda lokaty na Koncie Firma To Ja
 • okres lokaty to 3, 5, 7, 10, 14 dni lub 3, 4, 6, 12 miesięcy
 • kwota lokaty już od 500 zł do 1 000 000 zł
 • Oprocentowanie lokaty w skali roku zależne jest od jej okresu:
  • 1,40% w przypadku założenia lokaty na 3 dni
  • 1,40% w przypadku założenia lokaty na 5 dni
  • 1,40% w przypadku lokaty na 7 dni
  • 1,50% w przypadku lokaty na 10 dni
  • 1,50% w przypadku lokaty na 14 dni
  • 1,60% w przypadku lokaty na 3 miesiące
  • 1,60% w wariancie na 4 miesiące
  • 1,60% w wariancie na 6 miesięcy
  • 1,60% w wariancie na 12 miesięcy
 • Warunek uzyskania oprocentowania: utrzymanie 10% salda lokaty na Koncie Firma To Ja przez cały okres lokaty - czyli np. jeśli założysz lokatę na 10 000 zł, to każdego dnia na Twoim koncie powinno znajdować się co najmniej 1000 zł
 • Lokata Cloud-Biznes jest dostępna z prowadzonym bezpłatnie kontem Kontem Firma To Ja
Jeżeli posiadasz już konto firmowe w Idea Bank lokatę założysz poprzez bankowość elektroniczną.

Jeżeli nie jesteś naszym klientem, wniosek o Konto Firma To Ja z lokatą składasz online i wybierasz sposób aktywacji konta, który jest dla Ciebie najwygodniejszy:

 • podpisanie umowy w obecności kuriera
 • aktywacja online przelewem z innego rachunku - cały proces zajmie nawet jeden dzień
 • wizyta w oddziale

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Lokata CLOUD-BIZNES (dalej „Lokata”) zakładana jest na 3, 5, 7, 10 lub 14 dni bądź 3, 4, 6 lub 12 miesięcy. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Otwarcie Lokaty jest możliwe pod warunkiem prowadzenia przez Idea Bank S.A. („Bank”) Rachunku Rozliczeniowego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w złotych polskich („Rachunek”) na rzecz Posiadacza Rachunku. W momencie składania Wniosku, Posiadacz Rachunku powinien zapewnić na Rachunku, z którego będzie zasilał rachunek Lokaty, środki co najmniej w wysokości wskazanej we Wniosku o założenie Lokaty. Oprocentowanie Lokaty jest stałe i wynosi 1,40%* w skali roku dla Lokaty zakładanej na 3 lub 5 dni, 1,40%* w skali roku dla Lokaty zakładanej na 7 dni, 1,50%* w skali roku dla Lokaty zakładanej na 10 dni, 1,50%* w skali roku dla Lokaty zakładanej na 14 dni, 1,60% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 3 miesiące, 1,60% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 4 miesiące albo 1,50% w skali roku dla Lokaty zakładanej na 6 lub 12 miesięcy, pod warunkiem zapewnienia przez Klienta najpóźniej w dniu opłacenia Lokaty na Rachunku środków w wysokości 10 % kwoty tej Lokaty oraz utrzymania ich do momentu założenia blokady. W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w zdaniu poprzednim na Rachunku następnego dnia kalendarzowego po opłaceniu Lokaty, zostanie założona blokada na środki, w wysokości 10% kwoty tej Lokaty. Blokada zostanie utrzymana przez cały Okres Umowny Lokaty, z zastrzeżeniem, iż Klient w każdym czasie trwania Okresu Umownego Lokaty może za pośrednictwem Bankowości Internetowej, Bankowości Telefonicznej, Bankowości Mobilnej bądź w Oddziale zdjąć z Rachunku blokadę założoną na środki stanowiące 10% kwoty Lokaty. Zdjęta blokada nie może ponownie zostać założona dla tej samej Lokaty. Oprocentowanie Lokaty zostanie obniżone do wysokości 0,50% w skali roku, z zastrzeżeniem, że taka wysokość oprocentowania będzie przysługiwać Klientowi za cały Okres Umowny, w przypadku: i) braku zapewnienia przez Klienta najpóźniej w dniu opłacenia Lokaty na Rachunku środków w wysokości 10 % kwoty Lokaty oraz braku utrzymania ich do momentu założenia blokady ii) rozwiązania w trakcie trwania Okresu Umownego Lokaty Umowy o Rachunek; iii) zdjęcia przez Klienta blokady. W przypadku złożenia więcej niż jednego Wniosku o założenie Lokaty, Bank dokonuje weryfikacji zapewnienia na Rachunku środków w wysokości 10% dla każdej Lokaty, według kolejności złożenia poszczególnych Wniosków. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł, maksymalna 1 000 000 zł. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych w ramach Lokaty. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek. Zaprezentowane informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dostępnej na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A.