FATCA

 • Co to jest FATCA?
  • Amerykańska regulacja FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act) to akt prawny mający na celu zobowiązanie zagranicznych (nieamerykańskich) instytucji finansowych, w tym banków prowadzących rachunki osób fizycznych i podmiotów podlegających opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych Ameryki (dalej: USA), do przekazywania amerykańskim organom podatkowym informacji dotyczących tych rachunków.

 • FATCA w polskich przepisach
 • Najważniejsze obowiązki wynikające z FATCA
  • Polskie przepisy implementujące FATCA nakładają obowiązki zarówno na instytucje finansowe, jak i na Klientów tych instytucji.
 • Obowiązki Banku
  • Banki, w tym Idea Bank S.A. (dalej: Bank) obowiązane są w szczególności do identyfikowania amerykańskich rachunków tj. rachunków Klientów, którzy posiadają obowiązki podatkowe w USA, a następnie coroczne przekazywanie informacji o tych rachunkach do właściwych organów podatkowych.

   W związku z powyższym Bank w szczególności pozyskuje od Klientów oświadczenie o statusie FATCA, które w zakresie nowo zawieranych umów rachunku bankowego stanowi część procedury otwarcia rachunku.

   Klient jest zobowiązany do złożenia odrębnego oświadczenia na potrzeby FATCA każdej instytucji finansowej w której posiada rachunek finansowy, ponieważ te instytucje muszą oddzielnie przeprowadzić procesy określone w powszechnie obowiązujących przepisach.

   Zgodnie z wymogami FATCA, Bank został zarejestrowany na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki (http://www.irs.gov) pod następującymi danymi:

   Nazwa: IDEA BANK S.A.
   Model: IGA 1A
   Numer GIIN (Global Intermediary Identification Number): BGEQZP.99999.SL.616
   Status FATCA: Reporting Model 1 FFI

 • Obowiązki Klientów
  • Obowiązek złożenia oświadczenia FATCA związany z posiadaniem rachunku finansowego prowadzonego przez Bank. Ze względu na ramy czasowe obowiązywania regulacji FATCA obowiązek ten dotyczy co do zasady:

   • • Klientów, którzy otworzyli rachunki w okresie od 1 lipca 2014 roku do 30 listopada 2015 (tzw. rachunki z okresu przejściowego),
   • • Klientów otwierających nowe rachunki od 1 grudnia 2015 r. (oświadczenie na potrzeby FATCA należy złożyć każdorazowo w trakcie procedury otwierania rachunku),
   • • Klientów spełniających przesłanki tzw. „osoby amerykańskiej”.

   Jeśli zajdą zmiany powodujące nieaktualność złożonego oświadczenia należy niezwłocznie złożyć Bankowi aktualne oświadczenie w tym zakresie. W razie konieczności Bank może wystąpić także o dostarczenie dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności oświadczenia FATCA.

 • Blokada rachunku FATCA
  • W przypadku niezłożenia przez Klienta oświadczenia FATCA w terminie przed 1 grudnia 2016 r., zgodnie z Ustawą FATCA, Bank dokonał blokady rachunków finansowych otwartych w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015 r., (tzw. rachunki z okresu przejściowego). Blokada oznacza całkowity brak możliwości korzystania i dysponowania ze zgromadzonych na rachunkach środków.

   Odblokowanie rachunku zostanie zrealizowane w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Bank poprawnie wypełnionego przez Klienta oświadczenia FATCA.

   Szczegółowa informacja na temat blokady rachunku jest dostępna również na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=54915&p_id=18

 • W jaki sposób można złożyć oświadczenie
  • Klienci w celu złożenia oświadczenia mogą udać się do dowolnego Oddziału Banku, lub też mogą przesłać wypełnione i własnoręcznie podpisane oświadczenia do Centrali Banku:

   • a) pisemnie na adres korespondencyjny:

    Idea Bank S.A.
    Departament Operacji
    Rondo Daszyńskiego 2c,
    00-843 Warszawa
    z dopiskiem "FATCA"

   Klienci mogą również złożyć oświadczenie telefonicznie, poprzez kontakt z Infolinią pod numerem 22 101 10 10 lub 801 999 111 (Infolinia czynna jest 7 dni w tygodniu w godzinach od 08:00 do 20:00. Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora).

   Oświadczenie może również zostać złożone w formie ankiety w Bankowości Internetowej, o ile Bank udostępni taką funkcjonalność.

 • Najczęściej zadawane pytania
  • 1. Kiedy FATCA wchodzi w życie?
   • • Przepisy FATCA w Polsce weszły w życie 1 grudnia 2015 r.
  • 2. Czy wszystkie banki podlegają FATCA?
   • • Tak, wszystkie instytucje finansowe w Polsce w tym również IDEA Bank, obowiązane są realizować zadania wynikające z FATCA. Każda instytucja finansowa, ustala własną procedurę uzyskania od Klientów oświadczeń określających ich status FATCA w związku z czym mogą występować różnice w otrzymanej przez Klienta dokumentacji.
  • 3. Kogo dotyczy FATCA oraz jakie produkty jej podlegają?
   • Regulacjom FATCA podlegają:

    • - Klienci indywidualni tj. osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych będący osobami fizycznymi,
    • - Klienci instytucjonalni, posiadający w Banku produkty takie jak m.in.: rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe, rachunki rozliczeniowe, konta oszczędnościowe, lokaty
  • 4. Czy Bank będzie się ze mną kontaktował?
   • • W celu ustalenia prawidłowego statusu FATCA, Bank może zwrócić się z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji lub dokumentów. Klienci, których będzie to dotyczyło zostaną indywidualnie o tym poinformowani.
  • 5. Czy zbieranie informacji wymaganych przez FATCA jest jednorazowe?
   • • W znacznej większości przypadków, zebranie informacji będzie jednorazowe, jednak po wystąpieniu odpowiednich okoliczności np. gdy oświadczenie zawiera błędy, lub też gdy zajdzie potrzeba uzyskania dodatkowych danych lub dokumentów, Bank ponownie skontaktuje się z Klientem. Należy jednak pamiętać, iż to Klient który złożył już oświadczenie FATCA, jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji oświadczenia, jeśli wystąpią okoliczności wpływające na jego status FATCA np. utrata obywatelstwa USA.
  • 6. Czy otrzymam od Banku wszystkie potrzebne formularze?
  • 7. Czy jestem Beneficjentem Rzeczywistym lub Osobą Kontrolującą i z jakiego formularza mam skorzystać?
   • • Beneficjentami Rzeczywistymi są:
    • - osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad Klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność;
    • - osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszowi lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25 % w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego – w przypadku osób prawnych
    • - osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25 % majątku – w wypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
   • • Pojęcie Beneficjenta Rzeczywistego oznacza to samo co pojęcie Osoby Kontrolującej.
   • • W przypadku zadeklarowania w oświadczeniu FATCA statusu: Pasywny Niefinansowy Podmiot Nieamerykański wymagane jest również złożenie oświadczeń przez Beneficjentów Rzeczywistych/Osoby Kontrolujące. Oświadczenia te są składane w trakcie procesu otwierania rachunku.
  • 8. Kiedy Bank przekaże informacje o moich rachunkach do organu podatkowego?
   • • Bank będzie corocznie przekazywać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacje dotyczące rachunków posiadanych przez osobę podlegającą obowiązkowi podatkowemu w USA. Przekazane zostaną również informacje o Klientach dla których nie jest możliwe ustalenie ich statusu FATCA.
  • 9. Jakie informacje będą przekazywane do organów podatkowych?
   • • Zakres informacji jakie będą przekazywane do lokalnych organów podatkowych dotyczy danych osobowych Klienta (m.in. imię i nazwisko, adres, TIN –numer identyfikacji podatkowej) oraz posiadanych przez niego rachunków (m.in. identyfikator rachunku, saldo rachunku).
  • 10. Kiedy posiadam obowiązki podatkowe w Stanach Zjednoczonych (Klient indywidualny)?
   • • Podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z poniższych warunków:

    • - posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa);
    • - uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku podatkowym (tzw. Zielona karta);
    • - dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA;
    • - przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz co oznacza, że: 1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu, 3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu, 6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu.

    Niezależnie od powyższego, za podatnika USA uznawana jest także osoba fizyczna, której związki osobiste i majątkowe z USA są silniejsze niż z Polską (tzw. ośrodek powiązań osobistych w USA zgodnie z umową między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r, Dz. U. z 197 r., Nr 31, poz. 178)

  • 11. Czy będę mógł złożyć oświadczenie na potrzeby CRS na tym samym dokumencie, co dla FATCA?
   • Nowi Klienci Banku składają oświadczenia CRS i FATCA na jednym formularzu w trakcie procedury otwierania rachunku.
   • Dla pozostałych Klientów zostały przygotowane odrębne formularze.
  • 12. Podobne informacje należy przekazać w związku z przepisami CRS, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwiema regulacjami?
   • FATCA jest aktem prawa amerykańskiego, na podstawie którego Bank jest zobowiązany do identyfikacji rachunków osób fizycznych i podmiotów podlegających opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych Ameryki. CRS wymaga natomiast, aby Bank zidentyfikował rezydencję podatkową Klientów oraz przekazywał informacje o tych Klientach, których rezydencja podatkowa znajduje się w innym kraju niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki.
 • Definicje Statusów FATCA Klienta Instytucjonalnego
  • 13. Aktywny niefinansowy podmiot nieamerykański
   • Każdy niefinansowy podmiot zagraniczny, który spełnia w szczególności którykolwiek z poniższych kryteriów:

    • • Mniej niż 50 % dochodów brutto Klienta w poprzednim roku kalendarzowym ma charakter bierny oraz mniej niż 50% aktywów posiadanych w poprzednim roku kalendarzowym stanowią aktywa, które generują dochód bierny;
    • • Klient jest notowany na rynku giełdowym lub jest powiązany w rozumieniu FATCA z takim podmiotem;
    • • Klient jest spółką holdingową posiadającą wyłącznie akcje podmiotów nieprowadzących działalności finansowej lub zapewniającą finansowanie dla takich podmiotów, przy czym warunek nie dotyczy podmiotów o charakterze inwestycyjnym;
    • • Spółki w organizacji lub likwidacji;
    • • Podmioty o charakterze non-profit, zwolnione w kraju swojej siedziby z opodatkowania.
  • 14. Zwolniony Uprawniony Odbiorca
   • Statut ten dotyczy w szczególności następujących podmiotów:

    • • Podmioty Rządowe – Rządy Państw oraz podlegle im jednostki organizacyjne, a także jednostki samorządu terytorialnego oraz należące do rządów i samorządów w całości agencje i inne jednostki sektora finansów publicznych;
    • • Organizacje Międzynarodowe – każda organizacja międzynarodowa oraz agencje i inne jednostki organizacyjne w całości należące do tych organizacji;
    • • Banki centralne
    • • Fundusze lub podmioty zarządzające tymi funduszami, m.in.: fundusz emerytalny wskazany w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, powszechny fundusz emerytalny, zamknięty fundusz emerytalny, fundusz emerytalny utworzony przez Zwolnionego Uprawnionego Odbiorcę,
    • • Podmioty inwestujące pod warunkiem, że każdy z bezpośrednich udziałowców oraz wierzycieli uprawnionych do odsetek jest Instytucją Depozytową lub posiada status Zwolnionego Uprawnionego Odbiorcy.
  • 15. Pasywny niefinansowy podmiot nieamerykański
   • Każdy niefinansowy podmiot zagraniczny, który nie jest:

    • • Aktywnym niefinansowym podmiotem zagranicznym;
    • • Pełniącą funkcję płatnika zagranicznego spółką osobową lub zagranicznym trustem określonym w odpowiednich przepisach Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych.
  • 16. Zarejestrowana współpracująca Instytucja Finansowa lub Współpracująca Instytucja Finansowa
   • • Instytucja Finansowa z kraju, który podpisał Umowę z Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki wdrażającą ustawodawstwo FATCA (IGA) i która znajduje się na portalu IRS (Zarejestrowana Współpracująca Instytucja Finansowa)
   • • Ponadto do tej kategorii należą również w szczególności (Współpracująca Instytucja Finansowa): Instytucja Finansowa z lokalną bazą Klientów, banki lokalne, Instytucja Finansowa prowadząca jedynie rachunki o niskiej wartości, kwalifikowany wystawca kart kredytowych, trust utworzony przez powiernika, finansowy podmiot inwestujący i kontrolowana spółka zagraniczna, finansowy zamknięty fundusz inwestycyjny, doradcy inwestycyjni oraz zarządzający portfelem inwestycyjnym, fundusz inwestycyjny – spełniający warunki określone szczegółowo w przepisach IGA.
  • 17. Raportująca / Uczestnicząca Instytucja Finansowa
   • • Instytucja Finansowa z kraju, który nie podpisał Umowy z Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki wdrażającej ustawodawstwo FATCA (IGA), a która posiada aktualną obowiązującą umowę cywilnoprawną w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z FATCA z Internal Revenue Service – IRS (amerykański urząd podatkowy) i w związku z powyższym została zarejestrowana w Portalu IRS.
  • 18. Wyłączona (Nieuczestnicząca) Instytucja Finansowa
   • • Instytucja Finansowa z kraju, który nie podpisał Umowy z Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki wdrażającej ustawodawstwo FATCA (IGA), która nie podpisała jednocześnie umowy cywilnoprawnej z IRS w zakresie FATCA i nie wypełnia obowiązków wynikających z FATCA lub Instytucja Finansowa z kraju objętego umową międzyrządową w zakresie FATCA co do której stwierdzono znaczącą niezgodność z wymogami IGA.
  • 19. Podatnik USA (nie będący Szczególną Osobą Amerykańską)
   • Podmiot posiadający siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub podmiot założony lub działający zgodnie z przepisami prawa Stanów Zjednoczonych Ameryk i jednocześnie należy do jednej z poniższych kategorii:

    • • podmiot notowany na rynku giełdowym lub podmiot powiązany z takim podmiotem;
    • • organizacja zwolniona z podatku na podstawie przepisów USA;
    • • podmiot należący do administracji federalnej lub stanowej USA;
    • • spółka inwestycyjna w rozumieniu przepisów USA, fundusz typu trust;
    • • dealer papierów wartościowych lub broker.
  • 20. Podatnik USA będący Szczególną Osobą Amerykańską.
   • Podmiot posiadający siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub podmiot założony lub działający zgodnie z przepisami prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki z wyłączeniem kategorii wskazanych jako Podatnik USA nie będący Szczególną Osobą Amerykańską opisaną w punkcie powyżej.

Przedstawione informacje mają wyłącznie charakter informacyjny i zawierają opisy uproszczone; nie mają charakteru porady prawnej. Idea Bank S.A. nie oferuje usług doradztwa podatkowego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ustaleniem Państwa statusu podatnika w zakresie regulacji FATCA zalecamy skorzystanie z usług doradcy podatkowego lub zasięgnięcie porady prawnej.