Oprocentowanie do 1,80%

Lokata PRZEDSIĘBIORCZA-BIZNES

 • wysokie oprocentowanie – do 1,80% w skali roku
 • czas trwania lokaty – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 24, 36 lub 60 miesięcy
 • lokata od 500 zł do 1 000 000 zł

Co otrzymujesz w pakiecie?

Atrakcyjne oprocentowanie

Możliwość założenia
lokaty online

Inwestycja nawet do 1 mln zł

Różne warianty okresu lokaty

 • Oprocentowanie 1,40% w skali roku w wariancie na 1 miesiąc
 • Oprocentowanie 1,45% w skali roku w wariancie na 2 miesiące
 • Oprocentowanie 1,50% w skali roku w wariancie na 3 miesiące
 • Oprocentowanie 1,50% w skali roku w wariancie na 4 miesiące
 • Oprocentowanie 1,55% w skali roku w wariancie na 5 miesięcy
 • Oprocentowanie 1,55% w skali roku w wariancie na 6 miesięcy
 • Oprocentowanie 1,60% w skali roku w wariancie na 9 miesięcy
 • Oprocentowanie 1,60% w skali roku w wariancie na 10 miesięcy
 • Oprocentowanie 1,65% w skali roku w wariancie na 12 miesięcy
 • Oprocentowanie 1,65% w skali roku w wariancie na 14 miesięcy
 • Oprocentowanie 1,70% w skali roku w wariancie na 24 miesiące
 • Oprocentowanie 1,75% w skali roku w wariancie na 36 miesięcy
 • Oprocentowanie 1,80% w skali roku w wariancie na 60 miesięcy
 • Od 500 zł do 1 000 000 zł
 • Lokata dostępna z dowolnym kontem dla spółek w Idea Bank
Jeżeli posiadasz już konto dla spółek w Idea Bank lokatę założysz poprzez bankowość elektroniczną.

Jeżeli nie jesteś naszym klientem, wniosek o Konto Idealna Firma z lokatą składasz w oddziale lub online. W przypadku ścieżki online sam wybierasz sposób aktywacji konta, który jest dla Ciebie najwygodniejszy:

 • podpisanie umowy w obecności kuriera
 • wizyta w oddziale

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


Lokata PRZEDSIĘBIORCZA-BIZNES (dalej „Lokata”) z oprocentowaniem stałym 1,40% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 1 miesiąca, oprocentowaniem stałym 1,45% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 2 miesięcy, oprocentowaniem stałym 1,50% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 3 lub 4 miesięcy, oprocentowaniem stałym 1,55% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 5 lub 6 miesięcy, oprocentowaniem stałym 1,60% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 9 lub 10 miesięcy, oprocentowaniem stałym 1,65% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 12 lub 14 miesięcy, oprocentowaniem stałym 1,70% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 24 miesięcy, oprocentowaniem stałym 1,75% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 36 miesięcy, oprocentowaniem stałym 1,80% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 60 miesięcy. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł maksymalna to 1 000 000 zł. Zerwanie Lokaty przed upływem Okresu Umownego skutkuje zwrotem wpłaconych środków pieniężnych oraz utratą odsetek naliczonych za rzeczywisty okres przechowywania kwoty Lokaty. Zasilenie Lokaty musi być dokonane z Rachunku Rozliczeniowego prowadzonego przez Idea Bank S.A. w złotych polskich na rzecz Posiadacza Rachunku. Zaprezentowane treści mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla jednostek organizacyjnych , dostępnej na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank S.A.

 

*W przypadku Lokat zakładanych przez podmioty, o których mowa poniżej, stopa oprocentowania Lokaty jest niższa o 2 punkty procentowe w skali roku od oprocentowania prezentowanego w Tabeli Oprocentowania lub regulaminie Lokaty. Wykaz podmiotów: 1) Banki, przedstawicielstwa banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, 2) Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, 3) Fundusze rynku pieniężnego - fundusze utworzone na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, 4) Instytucje ubezpieczeniowe - instytucje oferujące ochronę ubezpieczeniową (produkty ubezpieczeniowe) i realizujące swoje cele i zadania poprzez przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe (zakład ubezpieczeń), funkcjonujące w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, prowadzące działalność na podstawie ustawy z 22 maja,2003 r. o działalności ubezpieczeniowej: (i) Fundusze emerytalne - instytucje, których przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego, działające w oparciu o ustawę z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, (ii) Fundusze inwestycyjne - osoby prawne, określone w Ustawie z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych, 5) Inne instytucje pośrednictwa finansowego, w szczególności:(i) przedsiębiorstwa leasingu finansowego, (ii) przedsiębiorstwa factoringowe, (iii) domy maklerskie, (iv) instytucje typu Private Equity/Venture Capital, (v) firmy utworzone w celu sekurytyzacji aktywów, (vi) banki w stanie upadłości, w likwidacji oraz w organizacji, 6) Pomocnicze instytucje finansowe, w szczególności: (i) giełdy papierów wartościowych, (ii) giełdy towarowe, (iii) instytucje tworzące infrastrukturę dla funkcjonowania rynków finansowych, np. izby lub centra rozliczeniowe (np. Polcard), (iv) depozyty papierów wartościowych (np. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA), (v) instytucje gwarancyjne (np. Bankowy Fundusz Gwarancyjny), (vi) fundusze i fundacje finansowe (w tym: Fundusz Współpracy), (vii) towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa funduszy emerytalnych, (viii) instytucje zajmujące się sprzedażą ratalną, (ix) firmy zarządzające aktywami (typu „assetmanagement”), oraz (x) Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa, (xi) brokerzy, agenci i doradcy ubezpieczeniowi oraz emerytalni, (xii) doradcy inwestycyjni, (xiv) kantory, (xv) Związek Banków Polskich.