17.09.2019

Idea Bank poprawia wyniki

  • Idea Bank konsekwentnie ogranicza koszty i przebudowuje model biznesowo-sprzedażowy w stronę lekkiego banku dla MSP
  • W 2 kwartale 2019 r. Bank zanotował zysk zarówno na poziomie skonsolidowanym, w wysokości 1 mln zł, jak i jednostkowym – w wysokości 41 mln zł (w I kwartale 2019 r. wyniki te były ujemne i wyniosły odpowiednio 81 mln zł i 76 mln zł)
  • Następuje stopniowa odbudowa współczynnika wypłacalności TCR: w Grupie Idea Bank wyniósł on 2,11%, a w samym Banku 3,48%
  • Idea Bank utrzymuje silną pozycję płynnościową przy spadającym koszcie depozytów
  • Proces due diligence związany z pozyskiwaniem inwestora jest kontynuowany

 

I połowa 2019 r. to dla Idea Bank okres o niezwykłej dynamice. Wyniki wypracowane przez Bank w II kwartale tego roku istotnie różnią się od zanotowanych w I kwartale. Wyraźnie widać ten proces m.in. na przykładzie kosztów finansowania, które na początku roku były bardzo wysokie, a następnie dzięki podejmowanym działaniom zostały już znacznie obniżone i cały czas spadają. W okresie od kwietnia do czerwca 2019 r. koszty pozostawały pod ścisłą kontrolą, pomimo obciążenia jednorazowym kosztem działań restrukturyzacyjnych w wysokości 35 mln zł.

Idea Bank z determinacją realizuje program, którego strategicznym celem jest uzyskanie trwałej rentowności i odbudowa wskaźników kapitałowych. Efekty tego programu zaczynają być już widoczne w kwartalnym wzroście wskaźnika TCR o 25 bps w przypadku Banku oraz o 36 bps w całej Grupie Idea Bank. Jednocześnie, istotne zmiany wprowadzone w polityce zarządzania ryzykiem przyniosły m.in. spadek kosztu ryzyka dla nowych kredytów.

- Wypracowany zysk jest efektem m. in. poprawy wyniku odsetkowego, spadku kosztów działania i obniżenia kosztów ryzyka – podkreśla Prezes Idea Bank, Jerzy Pruski. – Niezwykle istotny jest krótki czas, w jakim udaje się poprawić wyniki. Potwierdza to tezę, że obecna kadra menadżerska doskonale zna Bank, wie gdzie są jego mocne strony i w jaki sposób przeprowadzić tę instytucję przez bieżące problemy – dodaje Prezes Idea Bank.

Zgodnie z zapowiedziami, od połowy czerwca 2019 r. Idea Bank dokonuje równoczesnej restrukturyzacji zatrudnienia oraz przeprowadza głębokie zmiany w obszarze sprzedaży. Zmiany mają na celu redukcję kosztów poprzez przebudowę i uproszczenie modelu biznesowego oraz stworzenie nowej, lekkiej sieci placówek. Pozostałe elementy wdrażanego planu obejmują istotne obniżenie kosztów finansowania, ograniczenie i ustabilizowanie kosztów ryzyka oraz zmniejszenie sumy bilansowej. Jednocześnie Bank rozpoczął proces rozszerzonego due diligence z funduszem private equity potencjalnie zainteresowanym nabyciem akcji Idea Banku.

W wyniku przeprowadzanych zmian oczekuje się, że poza bardzo znacznymi oszczędnościami z tytułu niższych kosztów finansowania, koszty działania Banku zostaną docelowo obniżone o około 100 mln zł w ujęciu rocznym.

Została przeprowadzona gruntowna przebudowa struktury organizacyjnej Banku, obejmująca m.in. zmniejszenie o ponad połowę liczby jednostek podległych bezpośrednio Zarządowi. Odzwierciedla ona docelowy model biznesowy Banku. Z modelem tym korespondują również projekty już wdrażane, jak i planowane przez obszar IT, w tym nowa bankowość mobilna, jaką Idea Bank zamierza udostępnić klientom w 2020 r.

- Pomimo tak głębokich zmian, profil ryzyka operacyjnego Banku pozostaje stabilny. Proces restrukturyzacji przebiega zgodnie z planem – ocenia Prezes Pruski. - Nasz docelowy model biznesowo-sprzedażowy opiera się na lekkiej strukturze, wykorzystującej w dużej mierze uproszczone, automatyczne procesy. Tworzymy fundament pod dobry biznes, równocześnie stopniowo odbudowując wiarygodność Banku – konkluduje Prezes Idea Bank.