30.04.2019

Idea Bank rozliczył się z przeszłością i rozmawia z inwestorami

  • Idea Bank realizuje strategię mającą na celu odbudowę współczynników kapitałowych
  • Idea Bank ma przygotowane scenariusze strategiczne obejmujące dokapitalizowanie zarówno samego Banku, jak i alternatywnie Banku powstałego z połączenia z GNB
  • Potencjalni inwestorzy prowadzą due diligence w oparciu o wyniki Idea Bank za 2018 r.
  • Bank ma silną pozycję płynnościową, poziom LCR na dzień 26 kwietnia 2019 r. wyniósł 227,5%
  • Na opublikowaną za 2018 r. stratę na poziomie skonsolidowanym w wysokości 1.892 mln zł złożyły się głównie czynniki o charakterze jednorazowym, w tym:
- odpisy dotyczące wyceny wartości firm Tax Care i Idea Money (goodwill);
- zmiany w obszarze modeli szacowania strat oczekiwanych;
- utworzenie odpisu aktualizującego z tytułu odroczonego podatku dochodowego;
- zawiązanie rezerw wynikających z wcześniej sprzedawanych produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych.

W 2018 r. w Banku skumulowały się negatywne skutki błędów poprzednich lat, które przełożyły się zarówno na wyniki jednostkowe, jak i skonsolidowane. Kolejnym elementem obciążającym wynik jest koszt wychodzenia z kryzysu płynnościowego, jaki wybuchł w listopadzie 2018 r. Zdaniem Zarządu Banku proces rozliczania się z przeszłością jest pod względem finansowym zakończony. Dziś Idea Bank jest silniejszy o tamte doświadczenia.

- Za nami najtrudniejszy rok w historii Idea Banku – mówi Prezes Zarządu Idea Bank, Jerzy Pruski. - W obliczu poniesionych strat naszym głównym celem strategicznym jest wzmocnienie współczynników kapitałowych oraz poprawa rentowności. - Prowadzone działania są nakierowane na uzyskanie wsparcia kapitałowego od inwestora i ewentualną fuzję z GNB. Rozważamy również poszukiwanie inwestora dla Banku działającego samodzielnie. Ponadto, Bank opracował alternatywną strategię opartą na obniżeniu skali prowadzonej działalności i zmniejszeniu kosztów. Dzięki tym działaniom zostałyby przywrócone wskaźniki kapitałowe do wymaganego poziomu. W opinii Banku takie zmiany w perspektywie kilku lat pozwolą na trwałą odbudowę rentowności w oparciu przede wszystkim o rozwój oferty leasingowej, depozytowej oraz lokat terminowych i rachunków oszczędnościowych – podkreślił Prezes Idea Bank.

Idea Bank wykazał na koniec 2018 r. stratę na poziomie jednostkowym w wysokości 1.614 mln zł oraz 1.892 mln zł na poziomie skonsolidowanym. Tak wysoka strata finansowa była spowodowana przede wszystkim koniecznością utworzenia rezerw i odpisów na należności oraz inne aktywa Grupy, w tym przede wszystkim dodatnią wartość firmy. Dokonane odpisy w szczególności dotyczyły:
  • odpisów dotyczących spółek zależnych i stowarzyszonych (w kwocie 553 mln PLN);
  • ryzyka kredytowego - w wyniku przeglądu i zmiany modelu szacowania strat (w kwocie 407 mln zł);
  • utworzenia odpisu aktualizującego wartość aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (w kwocie 399 mln zł);
  • zawiązania rezerwy związanej ze zwrotem prowizji od produktów ubezpieczeniowych powiązanych z umowami kredytu (w wysokości 358 mln zł).
Zdecydowana większość wprowadzonych rezerw i odpisów na należności miała charakter jednorazowy, a ich źródła związane są z przeszłością.
- Dokładne zbadanie bilansu banku, a następnie upublicznienie wszystkich zaszłości, jest warunkiem niezbędnym, żebyśmy mogli mówić o nowym otwarciu w działalności Idea Bank. W taki proces wpisane są wysokie koszty. Musimy się z tym zmierzyć, żeby być wiarygodnymi – wobec rynku, inwestorów, akcjonariuszy – komentuje członek Zarządu Idea Bank ds. finansowych, Piotr Miałkowski.

Idea Bank stopniowo wdraża nowy model biznesowy oparty o bezpieczne produkty i lekką, niskokosztową strukturę organizacyjną, która jest możliwa dzięki nowym technologiom IT i rozwiązaniom umożliwiającym korzystanie z usług bankowych online. Bank stale wzbogaca ofertę o produkty nakierowane na realizację potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (zaliczają się do nich m.in. integracja bankowości internetowej Idea Cloud z platformą do elektronicznej obsługi faktur - Chmura Faktur, kasoterminale #Ideapay czy projekt Idea Spot). Bank podwyższył także bezpieczeństwo bankowości internetowej wprowadzając system zabezpieczający transakcje IBM Trusteer.

- Ekipa, która dziś zarządza Bankiem, to zespół, który podjął się przeprowadzenia niezwykle trudnego projektu. Naszym zadaniem jest przygotowanie Idea Banku do skomplikowanej transakcji, której celem jest wzmocnienie kapitałowe oraz odbudowa rentowności. Dzisiaj kończymy etap rozliczania się z przeszłością. Drugim, równie ważnym elementem tego projektu, jest restrukturyzacja, wdrożenie nowego modelu biznesowego, który pozwoli Bankowi rozwijać się w sposób organiczny, dzięki stabilnemu poszerzaniu bazy klientów. Oba te procesy przebiegają w Banku symultanicznie i w stałym kontakcie z organami nadzoru – podsumowuje prezes Pruski.