30.05.2019

Idea Bank w procesie strategicznych zmian

  • Idea Bank koncentruje się na odbudowie rentowności i współczynników kapitałowych
  • Na zanotowaną w 1 kwartale 2019 r. stratę w wysokości 81 mln zł wpływają
    przede wszystkim czynniki o charakterze jednorazowym oraz podlegające zmniejszeniu w czasie:

- 32% wzrost (r/r) kosztów z tytułu odsetek - efekt problemów płynnościowych w końcu 2018r.

- składka na BFG w wysokości ponad 22 mln zł.

  • Ogólne koszty działania zostały obniżone o 10% (r/r)
  • Koszt ryzyka został ustabilizowany
  • Proces pozyskania inwestora strategicznego powinien się zakończyć w czerwcu 2019 r.
  • Alternatywny scenariusz rozwoju jest uszczegóławiany w porozumieniu z KNF i BFG
  • Bank ma silną pozycję płynnościową, poziom LCR na 28 maja 2019 r. wyniósł 257%


Idea Bank rozpoczyna proces głębokiej przebudowy. Miesiąc temu zostały opublikowane wyniki za 2018r., które pokazały jak wysokie koszty musiał ponieść Bank w wyniku podejmowanych w przeszłości decyzji dotyczących modelu biznesowo-finansowego. Bank obecnie realizuje strategię nakierowaną na odbudowę rentowności i współczynników kapitałowych oraz redukcję kosztów. W opinii Banku prowadzony aktualnie proces inwestorski powinien rozstrzygnąć się w czerwcu 2019 r. Równocześnie Bank przygotowuje się do realizacji alternatywnego scenariusza zakładającego samodzielną działalność przy istotnie zmniejszonej skali, nakierowanej na rozwój linii leasingowej wspartej przez najbardziej efektywne pozostałe obszary biznesowe.

Wyniki zanotowane przez Bank w pierwszym kwartale 2019 r. w zasadniczym stopniu odzwierciedlają  skutki opanowania  presji płynnościowej, jaka miała miejsce pod koniec 2018 r. Jednocześnie przejściowe zmniejszenie skali przychodów odsetkowych związane jest z wycofywaniem się Banku z części wcześniej prowadzonych nieefektywnych działań biznesowych. W przekonaniu Banku, czynniki te mają charakter przejściowy, których negatywny  wpływ na wyniki zostanie z czasem wyeliminowany.  Stąd wysiłki Banku m.in. koncentrują się na znacznym ograniczeniu kosztów finansowania po ich naturalnym wzroście w pierwszym kwartale 2019 r.

- W 1 kwartale 2019 r. znacząco wzrosły koszty odsetkowe. Jest to pochodna trudnej sytuacji płynnościowej jaka miała miejsce pod koniec ubiegłego roku. Cały czas pracujemy nad tym, żeby ten koszt malał i robimy to z dobrym skutkiem – mówi p/o Prezesa Zarządu Jerzy Pruski. – Wiemy co chcemy osiągnąć, jak i kiedy. Obecny zarząd i kadra menadżerska doskonale znają Bank, wiedzą gdzie są jego mocne strony i w jaki sposób przeprowadzić tę instytucję przez bieżące problemy – podkreśla Prezes Idea Bank.