Oprocentowanie do1,50%

Lokata NA NOWE ŚRODKI PLUS
- produkt wycofany z oferty

 • wysokie oprocentowanie do 1,50% w skali roku
 • okres lokaty to 1, 2 lub 3 miesiące
 • kwota lokaty od 500 zł do 1 000 000 zł
 • lokata tylko dla nowych środków
 • dla posiadaczy konta Idealnego w Idea Bank
 • Oprocentowanie w wysokości 1,10% w skali roku dla nowych środków na 1 miesiąc
 • Oprocentowanie w wysokości 1,30% w skali roku dla nowych środków na 2 miesiące
 • Oprocentowanie w wysokości 1,50% w skali roku dla nowych środków na 3 miesiące
 • Minimalna kwota lokaty już od 500 zł
 • Maksymalna kwota lokaty to 1 000 000 zł
 • Produkt dedykowany wyłącznie dla posiadaczy konta indywidualnego w Idea Bank

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Uwierzytelnienie biometryczne w aplikacji mobilnej
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem, aby uprościć logowanie
Idea Bank
Unikalny system ochrony IBM Trusteer


Lokata NA NOWE ŚRODKI PLUS z oprocentowaniem stałym 1,10% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 1 miesiąca, z oprocentowaniem stałym 1,30% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 2 miesięcy, z oprocentowaniem stałym 1,50% w skali roku dla Lokaty zakładanej na okres 3 miesięcy. Kapitalizacja odsetek następuje na koniec Okresu Umownego. Jest to oprocentowanie przeznaczone dla Nowych środków. Minimalna kwota Lokaty to 500 zł, maksymalna to 1 000 000 zł. Lokata dostępna jest dla osób fizycznych działających w charakterze konsumenta, dla których Idea Bank S.A. (dalej „Bank”) prowadzi Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy (dalej „Rachunek”) w złotych polskich. Rachunek Lokaty musi zostać zasilony przelewem z tego Rachunku. W momencie składania wniosku o założenie Lokaty, na Rachunku powinny zostać zapewnione środki, co najmniej w wysokości wskazanej we wniosku o założenie Lokaty. Za Nowe środki uważa się środki pieniężne Klienta stanowiące nadwyżkę ustaloną według łącznego salda środków zgromadzonych w Banku przez Klienta ponad łączne saldo wszystkich środków pieniężnych Posiadacza Rachunku w Banku liczone na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek Lokaty NA NOWE ŚRODKI PLUS. Jako łączne saldo środków pieniężnych w złotych polskich zgromadzonych w Banku uznaje się wszystkie środki gromadzone na Rachunkach Oszczędnościowo-Rozliczeniowych, Rachunkach Oszczędnościowych, Rachunkach Terminowych Lokat Oszczędnościowych, Rachunkach Lokat Strukturyzowanych, rachunkach przeznaczonych do gromadzenia kwot przeznaczonych na otwarcie Lokat Strukturyzowanych oraz Innych Rachunkach. W przypadku zerwania Lokaty przed upływem Okresu Umownego, Bank nie nalicza ani nie wypłaca odsetek.

Zaprezentowane informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegóły dotyczące oferty zawarte są w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla klientów indywidualnych dostępnej na stronie www.ideabank.pl.