24.09.2020

Idea Bank kolejny kwartał na plusie

  • W II kwartale 2020 r. Idea Bank kontynuował program autosanacji i ponownie zanotował zysk na poziomie skonsolidowanym (1 mln zł), a także jednostkowym (5,7 mln zł)
  • Łącznie, począwszy od III kwartału 2019 r., dodatni wynik Idea Banku na poziomie skonsolidowanym wyniósł 49,1 ml zł
  • Bank zbudował zdrowe fundamenty pozwalające osiągać trwałą rentowność: wynik odsetkowy, zarządzanie ryzykiem, restrukturyzacja kosztowa i modernizacja (transformacja digitalna)
  • Idea Bank elastycznie dostosował politykę zarządzania ryzykiem kredytowym do aktualnych warunków rynkowych - zapoczątkowany w marcu plan wspierania klientów wakacjami kredytowymi objął prawie 7,5 tys. klientów na kwotę powyżej 1 mld zł, a z subwencji PFR skorzystało ponad 4700 klientów na łączną kwotę ponad 350 mln zł
  • Wskaźnik LCR na koniec II kwartału br. wyniósł 129%
  • Bank intensywnie pracuje nad nowym Planem Naprawy

 

Dla Idea Bank celem strategicznym było i jest odbudowanie współczynników kapitałowych. Dla osiągnięcia tego celu został przygotowany i przedstawiony rynkowi plan działań służących szybkiej ich poprawie. Ze względu na fakt, że Kurator Banku (którego funkcję pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny) w ostatnich tygodniach dwukrotnie sprzeciwił się części tych projektów, Bank pracuje obecnie nad rozwiązaniami, które pozwolą na poprawę sytuacji kapitałowej. Zostaną one wpisane do nowego Planu Naprawy, który zostanie zaprezentowany Komisji Nadzoru Finansowego w połowie października br., zgodnie z oczekiwaniami nadzoru.

Dobrym przykładem działań podejmowanych przez Bank w ramach przygotowywanego Planu Naprawy jest przekazana Raportem bieżącym nr 93/2020 z dnia 22 września 2020 r. do publicznej wiadomości informacja o zawieszeniu otwartej emisji Akcji Serii O w ramach oferty publicznej z prawem poboru dla obecnych akcjonariuszy i ogłoszenie w to miejsce emisji Akcji Serii O w ofercie zamkniętej, skierowanej do oznaczonych inwestorów (Raport bieżący nr 94/2020 z dnia 22 września 2020 r.). Zdaniem Banku, pozyskanie kapitału w drodze emisji opartej na subskrypcji prywatnej jest obecnie znacznie bardziej efektywną metodą wzmacniania bazy kapitałowej, a jej przeprowadzenie wpłynie korzystnie na wartość wskaźników kapitałowych.

 

Wyniki Idea Banku w II kwartale 2020 r. dowodzą, że - zgodnie z wcześniej publikowanymi deklaracjami - Bank jest gotowy do pełnej absorbcji obniżek stóp procentowych wprowadzonych przez Narodowy Bank Polski. Co istotne, Idea Bank ma nadal wysoki potencjał do dalszej obniżki kosztów i w konsekwencji, całkowitej kompensacji utraconych przychodów z portfela kredytowego.

- Dzięki radykalnym decyzjom strukturalnie ograniczającym koszty Banku, weszliśmy w czas lockdownu odchudzeni i elastyczni, co widać w dodatnich wynikach Banku, które pozytywnie pozycjonują nas na tle rynku w tym niezwykle trudnym czasie także dla sektora bankowego – mówi Jerzy Pruski, Prezes Idea Bank.

 

II kwartał 2020 r. to okres dalszej digitalizacji oferty i usług oraz optymalizacji kosztowych. Idea Bank skupia się nad rozwojem pełnej mobilnej bankowości dla MŚP oraz automatyzacją procesów, połączoną z ich migracją z oddziałów do kanałów online. W ostatnich miesiącach Idea Bank udostępnił swoją aplikację mobilną użytkownikom telefonów Huawei oraz wprowadził możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych Google Pay. Równocześnie Idea Bank jest bardzo dobrze przygotowany do funkcjonowania w tzw. nowej normalności, czyli sytuacji, gdy znaczący odsetek aktywności musiał zostać przeniesiony do internetu. Pracownicy Idea Banku doskonale odnaleźli się w pracy zdalnej: wykonuje ją codziennie około 90% pracowników centrali i około 80% pracowników całego Banku, co jest istotne w związku ze spodziewaną drugą falą epidemii COVID-19.  

 

- Rozpoczęta wcześniej transformacja kosztowa i technologiczna umożliwiły płynne przejście z pracy stacjonarnej na zdalną. Co istotne, wdrożone rozwiązania przyniosły w niektórych obszarach wzrost wydajności pracy, a sami pracownicy czują się dzięki możliwości pracy z domu bezpieczniejsi. Jesteśmy gotowi do implementacji nowej formuły biznesowej i naszego kluczowego celu - digitalizacji systemów i usług – mówi Piotr Miałkowski, Wiceprezes Idea Bank ds. finansowych.

 

- Działamy normalnie, pomimo doniesień medialnych, jakie w ostatnim czasie pojawiają się wokół naszego Banku oraz Głównego Akcjonariusza, a także decyzji niektórych organów państwa. Nasze najważniejsze cele to dbanie o dobro klientów i akcjonariuszy oraz wzmocnienie kapitałowe banku. Konsekwentnie prowadzimy politykę odbudowy wiarygodności i nasi Klienci to doceniająpodkreśla Prezes Idea Banku.