• Czy w ramach dotacji unijnych można finansować działania eksportowe?

  Dotacje unijne pozwalają sfinansować różne typy działań wspierających eksport: od przygotowania strategii rozwoju eksportu, poprzez badania i analizy nowych rynków eksportowych, po finansowanie zadań promocyjnych, takich jak udziały w targach i misjach handlowych. Możliwe jest także organizowanie wizyt studyjnych w Polsce dla kontrahentów z nowych rynków eksportowych w celu kompleksowej prezentacji oferty handlowej i potencjału firmy.

 • W jaki sposób dotacje unijne pozwalają ograniczyć koszty personelu?

  Dotacje unijne umożliwiają finansowanie zadań związanych z efektywnym kosztowo zarządzaniem personelem w firmie. Przede wszystkim z dotacji można sfinansować pakiety szkoleniowe dla personelu przedsiębiorstwa. Dotacje umożliwiają także redukcję kosztów odpraw dla zwalnianych pracowników. Służą do tego programy outplacementowe, które umożliwiają przekwalifikowanie osób zwalnianych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub zapewniają tym osobom wsparcie finansowe na utworzenie własnej działalności gospodarczej. Środki unijne mogą też zostać przeznaczone na utworzenie żłobka lub przedszkola dla dzieci pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie, co spowoduje zmniejszenie rotacji kadr i zatrzymanie odpływu pracowników wcześniej przeszkolonych przez firmę.

 • Co oznacza termin "badania przemysłowe" pojawiający się w zapisach związanych z pozyskiwaniem dotacji unijnych?

  Badania przemysłowe można rozumieć jako pierwszy etap działania, wstępne wyniki laboratoryjne osiągnięte przez firmę wkraczającą na ścieżkę badawczo-rozwojową, potwierdzające wstępne założenia badawcze (hipotezy wyjściowe). Efektem tego etapu może być pierwsza wersja prototypu urządzenia lub pierwszy zarys rozwiązania problemu procesowego.

 • Kiedy rozpoczyna się etap prac rozwojowych?

  Etap prac rozwojowych rozpoczyna się wtedy, gdy opuszczamy laboratorium i zaczynamy działać na większą skalę. Firma próbuje wtedy wdrożyć teoretyczne założenia wypracowane w fazie badań przemysłowych. Na tym etapie prowadzone są eksperymenty w środowisku zbliżonym do rzeczywistego środowiska produkcji, konstruuje się linie pilotażowe i demonstracyjne. W ten sposób potwierdzona zostaje technologiczna gotowość do uruchomienia produkcji masowej.

 • Na co można wykorzystać dotację na doradztwo?

  Dotacje na doradztwo pojawiają się w kilku typach konkursów. Można uzyskać np. dotację na doradztwo związane z wprowadzeniem nowego, innowacyjnego produktu, procesu lub usługi. Tego typu doradztwo związane jest z przygotowaniem dokumentacji i analiz umożliwiających wprowadzenie rozwiązań i technologii, które zostały przygotowane w jednostkach badawczo-rozwojowych. Inny typ wsparcia doradczego wiąże się z przygotowaniem planów rozwoju eksportu i analizą nowych zagranicznych rynków zbytu. Przedsiębiorca może też uzyskać dotację na doradztwo w zakresie wprowadzania nowych procedur zarządzania personelem w firmie lub budowania planów szkoleniowych dla pracowników.

 • Czy firma może pozyskać środki na utworzenie
  żłobka dla dzieci swoich pracowników?

  Tak. W regionalnych programach operacyjnych istnieje możliwość sfinansowania utworzenia nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w postaci klubów malucha lub żłobków. Działania takie muszą jednak być skoordynowane ze wzmocnieniem szansy zatrudnionych rodziców dzieci do lat 3 na powrót do pracy w okresie urlopu wychowawczego lub po urlopie macierzyńskim. Projekty tego typu dają szanse na wprowadzenie w firmie zasad work-life balance, co w dłuższej perspektywie może stanowić wartość dodaną w zarządzaniu personelem przedsiębiorstwa, gdyż buduje przywiązanie pracowników do firmy poprzez wykorzystanie niestandardowych rozwiązań organizacyjnych.

 • Kiedy firma może być uznana za mikro- lub małe przedsiębiorstwo?

  Mikroprzedsiębiorstwo to firma, która:

  • zatrudnia mniej niż 10 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz
  • wykazuje roczny obrót za ostatni rok, który nie przekracza 2 milionów euro, a w wypadku prowadzenia pełnej księgowości – jej całkowita suma bilansowa roczna nie przekracza 2 milionów euro.

  Z kolei małe przedsiębiorstwo to firma, która:

  • zatrudnia mniej niż 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz
  • wykazuje roczny obrót za ostatni rok w przedziale do 2 do 10 milionów euro, a w wypadku prowadzenia pełnej księgowości – jej całkowita suma bilansowa roczna mieści się w przedziale do 2 do 10 milionów euro.

  Małym przedsiębiorstwem jest także firma, której poziom zatrudnienia mierzony jest w przedziale wyznaczonym granicami od 10 pracowników i do poniżej 50 pracowników pomimo, że jej obroty lub suma bilansowa nie przekroczyły 2 mln euro. W wypadku przedsiębiorstwa działającego samodzielnie decydują wyłącznie wskaźniki tego przedsiębiorstwa. W innych wypadkach należy brać pod uwagę wskaźniki nie tylko samego przedsiębiorstwa ubiegającego się o wsparcie, ale także przedsiębiorstw, z którymi pozostaje ono w związkach.

 • Co to znaczy, że firma ma związki z innymi przedsiębiorstwami?

  Firma posiada status przedsiębiorstwa związanego z innymi przedsiębiorstwami, jeżeli zachodzi przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • 1) przedsiębiorstwo posiada większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie lub
  • 2) przedsiębiorstwo posiada prawo do powoływania lub odwoływania większości członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa, lub
  • 3) przedsiębiorstwo posiada dominujący wpływ na działalność innego przedsiębiorstwa, lub
  • 4) przedsiębiorstwo kontroluje większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie.

  Za przedsiębiorstwa związane uważa się przedsiębiorstwa pozostające także w związku z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie, jeżeli wykonują one swoją działalność na tym samym rynku lub na rynkach pokrewnych. W sytuacji gdy istnieje możliwość występowania związków pomiędzy przedsiębiorstwami, szczegółowe rozstrzygnięcia można uzyskać, korzystając z możliwości przygotowania audytu absorpcji środków unijnych dla firmy, który wykonywany jest bezpłatnie dla zainteresowanych klientów Idea Banku.

 • Za jaki okres należy przygotować analizę finansową przy staraniu się o dotację inwestycyjną
  (np. na zakup maszyn, urządzeń, licencji, oprogramowania)?

  Przy projektach inwestycyjnych w większości wypadków konieczne jest przygotowanie (w formie załącznika do wniosku o dofinansowanie) tzw. studium wykonalności, składającego się z części opisowej oraz z części finansowej. Część finansowa zawiera analizę ostatnich trzech lat działania przedsiębiorstwa oraz projekcję na następne 5 lat od zakupu środków trwałych w ramach projektu. Prognoza ma dotyczyć przede wszystkim wyliczenia wpływu zakupionej infrastruktury na poprawę wskaźników finansowych przedsiębiorstwa.

 • Co dzieje się w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie prowadzi pełnej księgowości i nie dysponuje sprawozdaniem finansowym wg ustawy o rachunkowości? Czy to pozbawia go możliwości ubiegania się o dofinansowanie?

  Prowadzenie uproszczonej księgowości co do zasady nie pozbawia firmy możliwości starania się o dofinansowanie. Konieczne jest jednak przekształcenie danych z księgi przychodów i rozchodów na tabele umożliwiające przeprowadzenie analizy finansowej prowadzonego i planowanego przedsięwzięcia. Aby przekształcić dane finansowe, można skorzystać z pomocy naszych doradców, wypełniając stosowne formularze. Na tej podstawie specjaliści przygotują analizę finansową i prognozę, które są niezbędne do sporządzenia studium wykonalności.

Udostępnij ten artykuł znajomym!