Obowiązek informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (01-208) przy ul. Przyokopowej 33 (dalej „Bank”). Z Bankiem można skontaktować się także telefonicznie pod nr tel. + 48 22 101 10 10. W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: za pośrednictwem e-mail – privacy@ideabank.pl lub pisemnie, pod powyższym adresem siedziby Banku z dopiskiem „IOD”.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Banku, stanowiący jednokrotny, zainicjowany przez Panią/Pana, kontakt ze strony Banku, w celu marketingu bezpośredniego związanego z działalnością Banku. Bank będzie przetwarzał dane w celu: 1) archiwalnym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadnionego interesu Banku – dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usługi na Pani/Pana rzecz lub zgodności działania przedstawiciela Banku z przyjętymi przez Bank standardami; 2) rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Banku, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Bank po zakończeniu takiego kontaktu, chyba że Bank pozyska podstawy do takiego przetwarzania (np. Pani/Pana zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych w celach marketingowych lub zostanie wszczęte postępowanie reklamacyjne). Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które Bank realizuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku Bank przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będzie stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Banku ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą, poza Bankiem, mieć też dostęp podwykonawcy Banku (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, informatyczne i marketingowe.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak dla zaistnienia możliwości kontaktu ze strony Banku, jest niezbędny.