Przetarg

Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie:
 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
 • Ustawy z dnia 27 maja 2004 r o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym w przedmiocie sprzedaży portfeli wierzytelności, obejmujących część wymagalnych wierzytelności Idea Banku S.A., zaklasyfikowanych do kategorii ryzyka „stracone”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków z dnia 16 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 235 poz. 1589 z późn. zm.).

Ogólne zasady postępowania ofertowego
 1. Oferentem może być fundusz sekurytyzacyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzące fundusz sekurytyzacyjny lub inny podmiot.
 2. Oferent najpóźniej w dniu złożenia pisma wyrażającego zainteresowanie udziałem w postępowaniu, winien złożyć odpis z sądowego rejestru funduszy inwestycyjnych lub aktualny odpis z KRS.
 3. Oferentem nie może być:
 • żaden z dłużników sprzedawanych wierzytelności,
 • podmiot dominujący lub podmiot zależny w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2013 poz. 1382) w stosunku do dłużników głównych.
Terminy
 1. W przypadku zainteresowania udziałem w postępowaniu ofertowym, prosimy o doręczenie na adres e-mail: windykacjazewnetrzna@ideabank.pl
 2. do dnia 06.10.2020 r. do godziny 12:00 (za datę doręczenia uznawana będzie data nadania wiadomości)
  • skanu pisma, wyrażającego zainteresowanie udziałem w postępowaniu ofertowym,
  • skan podpisanej Umowy o zachowaniu poufności (w załączeniu),
  • dokumentami potwierdzającymi prawidłową reprezentację osób podpisujących pisma o zainteresowaniu udziałem w postępowaniu ofertowym oraz danymi osoby/osób upoważnionej/nych do kontaktów z Bankiem w sprawie przedmiotowego postępowania w Polsce.
 3. W przypadku skierowania do Banku pisma, o którym mowa wyżej wraz z podpisaną Umową o zachowaniu poufności, Bank prześle zainteresowanym podmiotom spełniającym warunki postawione przez Bank:
  • Regulamin Prowadzenia Przetargu wraz z załącznikiem (między innymi treść nienegocjowanych klauzul umowy sprzedaży wierzytelności),
  • listę wierzytelności
  • wstępny termin składania ofert cenowych będzie przypadał na dzień 30.10.2020 do godziny 10:00.
Jednocześnie informujemy, że z dniem 01.10.2020 r. ulega zmianie siedziba Banku na następującą:

Idea Bank S.A.
Rondo Daszyńskiego 2C


Dokumenty
Umowa o zachowaniu poufności
Zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży wierzytelności