Oprocentowanie do 3%

Rachunek IKE

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie Rachunku IKE
 • zysk wolny od podatku (po spełnieniu warunków ustawowych)1
 • dowolne terminy wpłat, wpłata minimalna tylko 100 zł!
 • zarabiaj jak na lokacie – 2% w skali roku w pierwszym roku umowy
 • w pakiecie z Kontem IDEALNYM aż 3% w skali roku w pierwszym roku umowy

Co otrzymujesz w pakiecie?

Dla wszystkich, którzy chcieliby zwiększyć swoją emeryturę z ZUS-u, przygotowaliśmy produkt emerytalny związany z indywidualnym kontem emerytalnym – Rachunek IKE. Dzięki niemu masz możliwość uzyskania dodatkowych pieniędzy bez podatków1 i zbędnych formalności. Wyższa emerytura nie musi być tylko marzeniem, trzeba jednak przygotować się do regularnego odkładania choćby małych kwot. By oszczędzanie było łatwiejsze, postanowiliśmy nagrodzić Twoje wysiłki oprocentowaniem porównywalnym z tym na atrakcyjnym koncie oszczędnościowym i lokacie. Każdorazowa wpłata, na przykład comiesięczna, nie musi być obciążająca – wystarczy 100 złotych. Abyś mógł wybrać najlepszy dla siebie sposób odkładania pieniędzy, proponujemy Ci dwa pakiety z Rachunkiem IKE. Szczegóły znajdziesz w zakładce Warianty Rachunku IKE i promocji.

Rachunek IKE to indywidualne konto emerytalne, na którym gromadzone są pieniądze z przeznaczeniem na Twoją emeryturę. Konto IKE możesz założyć – podobnie jak inne produkty oszczędnościowe i rachunki bankowe – podczas wizyty w oddziale.

Rachunek IKE to tzw. III filar systemu emerytalnego. Uczestnictwo w nim jest całkowicie dobrowolne i stanowi dodatkowe zabezpieczenie na wypadek ewentualnych niskich wypłat z obowiązkowych filarów (I i II). Jego posiadanie może więc pozytywnie wpłynąć na wysokość Twojej emerytury.

W Idea Banku masz do wyboru dwa warianty rachunku oszczędnościowego IKE:

 1. Rachunek oszczędnościowy Indywidualne Konto Emerytalne (Rachunek IKE) to atrakcyjnie oprocentowane konto IKE bez żadnych zobowiązań – dajemy Ci 2% w skali roku (analogicznie jak na lokacie oprocentowanej 2,47%2) w pierwszym roku trwania umowy. Po upływie roku rachunek oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, w wysokości odpowiadającej stopie WIBOR 3M. Wystarczy zasilać konto np. co miesiąc kwotą równą lub większą niż 100 zł, aby na emeryturze cieszyć się dodatkowymi pieniędzmi.
 2. Rachunek oszczędnościowy Indywidualne Konto Emerytalne (Rachunek IKE) w pakiecie z Kontem IDEALNYM. Wybierając ten wariant, otrzymasz od nas nie tylko jeden z naszych najlepszych i prowadzonych za darmo rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, lecz także wyższe oprocentowanie pieniędzy zgromadzonych na Rachunku IKE – 3,00% w skali roku (analogicznie jak na lokacie oprocentowanej 3,70%3) i to przez rok! Promocyjne oprocentowanie dotyczy całego limitu wpłat na Rachunku IKE4! Od drugiego do piątego roku rachunek oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, w wysokości odpowiadającej stopie WIBOR 3M + 0,2%. Po okresie promocji rachunek oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, w wysokości odpowiadającej stopie WIBOR 3M.

By utrzymać oprocentowanie promocyjne, wystarczy:

 • przez cały okres promocji zasilać Konto IDEALNE comiesięcznymi (każdego miesiąca kalendarzowego) wpłatami w wysokości nie mniejszej niż 1000 zł (na konto możesz przelewać np. wypłatę, wynagrodzenie z kontraktu, wpływy z innego banku);
 • co miesiąc dokonać transakcji bezgotówkowych debetową kartą płatniczą dołączoną do Konta IDEALNEGO na kwotę nie niższą niż 400 zł (wystarczy płacić nią np. za codzienne zakupy). Transakcje bezgotówkowe przy użyciu debetowej karty płatniczej są uważane za wykonane w miesiącu kalendarzowym, w którym zostały rozliczone (zaksięgowane).
 • Minimalna każdorazowa kwota wpłaty na Rachunek IKE to 100 zł.
 • Maksymalna łączna suma wpłat w skali roku to 12 165 zł w 2016 roku (kwota wynika z przepisów ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego i ustalana jest dla każdego roku kalendarzowego).
 • Wpłat na konto może dokonywać jedynie właściciel konta (Posiadacz Rachunku).
 • Podstawowe oprocentowanie konta oparte jest na zmiennej stopie procentowej w stosunku rocznym i na stopie referencyjnej WIBOR 3M.
 • Umów się z doradcą Idea Banku na spotkanie w dogodnym terminie. Możesz to zrobić, odwiedzając dowolny oddział.
 • Na spotkaniu doradca przedstawi Ci dostępne warianty Rachunku IKE i możliwości podwyższenia standardowego oprocentowania.
 • Z pomocą doradcy złóż wniosek o otwarcie konta.
 • Twoje konto stanie się aktywne natychmiast po weryfikacji podpisanej przez Ciebie umowy w centrali banku.

Jak dbamy o bezpieczeństwo

Idea Bank
Maskowane hasło dostępu
Idea Bank
Szyfrowane połączenie https
Idea Bank
Autoryzacje operacji poprzez hasła SMS
Idea Bank
Wiadomości wysyłane
z podpisem elektronicznym


1Wypłata środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) podlega zwolnieniu z podatku od zysków kapitałowych po spełnieniu warunków określonych w Ustawie z dnia 20.04.2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 978) tj.: na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz dokonaniu wpłat na IKE co najmniej w pięciu dowolnych latach kalendarzowych albo dokonaniu ponad połowy wartości wpłat nie później niż na pięć lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty oraz w przypadku śmierci oszczędzającego na wniosek osoby uprawnionej.

2Rachunek oszczędnościowy, będący indywidualnym kontem emerytalnym (IKE) oprocentowany przez pierwszy rok 2% w skali roku. Z uwagi na konstrukcję prawną produktu, po spełnieniu warunków określonych w Ustawie z dnia 20.04.2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. 2015 r. poz. 978), zysk jest zwolniony z podatku, a Klient osiąga analogiczny zysk jak na rachunku z oprocentowaniem 2,47% w skali roku, od którego pobierany byłby podatek równy 19%. Szczegóły w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego indywidualnego konta emerytalnego w Idea Bank SA oraz Tabeli Opłat i Prowizji oraz Tabeli Oprocentowania rachunku oszczędnościowego indywidualnego konta emerytalnego dostępnych w oddziałach Idea Bank S.A. oraz na stronie www.ideabank.pl

3 Rachunek oszczędnościowy, będący indywidualnym kontem emerytalnym z oprocentowaniem promocyjnym dla kwoty będącej równowartością maksymalnych kwot Wpłat na IKE określonych Ustawą, obowiązujących w latach objętych Promocją, przez jeden rok 3% w skali roku pod warunkiem utrzymywania comiesięcznych wpływów na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w wysokości nie mniejszej niż 1000 zł oraz wykonywania comiesięcznych transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty płatniczej wydanej do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na kwotę nie niższą niż 400 zł. W przypadku niespełnienia powyższych warunków Bank w danym miesiącu obniży wysokość oprocentowania promocyjnego na Rachunku IKE do poziomu określonego w Regulaminie IKE oraz pobierze za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego opłatę w wysokości 4,99 zł. Z uwagi na konstrukcję prawną produktu, po spełnieniu warunków określonych w Ustawie z dnia 20.04.2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. 2015 r. poz. 978), zysk jest zwolniony z podatku, a Klient osiąga analogiczny zysk jak na rachunku z oprocentowaniem promocyjnym 3,7% w skali roku, od którego pobierany byłby podatek równy 19%. Szczegóły w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego indywidualnego konta emerytalnego w Idea Bank SA, Tabeli Opłat i Prowizji oraz Tabeli Oprocentowania rachunku oszczędnościowego indywidualnego konta emerytalnego oraz Regulaminie Promocji IKE Idealne dostępnych w oddziałach Idea Bank S.A. oraz na stronie www.ideabank.pl.

4 Rachunek oszczędnościowy indywidualnego konta emerytalnego objęty Promocją Idealne IKE oprocentowany promocyjnie dla pełnej kwoty środków transferowanych z innej instytucji zarządzającej IKE oraz kwoty kolejnych wpłat będącej równowartością maksymalnej kwoty Wpłat na IKE określonej w Ustawie z dnia 20.04.2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. 2015 r. poz. 978). Szczegóły w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego indywidualnego konta emerytalnego w Idea Bank SA, Tabeli Opłat i Prowizji oraz Tabeli Oprocentowania rachunku oszczędnościowego indywidualnego konta emerytalnego, Regulaminie Promocji IKE Idealne dostępnych w oddziałach Idea Bank S.A. oraz na stronie www.ideabank.pl .


Rachunek Oszczędnościowy Indywidualnego Konta Emerytalnego „RACHUNEK IKE” (dalej „Rachunek”) przeznaczony jest dla osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego. Opłata za otwarcie i prowadzenie Rachunku wynosi 0 zł. Oprocentowanie środków na Rachunku jest zmienne i uzależnione od okresu trwania umowy oraz wysokości stopy referencyjnej WIBOR 3M . Oprocentowanie w wysokości 2,00% w skali roku naliczane będzie dla środków dostępnych na Rachunku w okresie jednego roku od daty aktywacji Rachunku. Po upływie jednego roku od daty aktywacji Rachunku  oprocentowanie będzie odpowiadało stopie procentowej WIBOR 3M. Stopy referencyjne WIBOR 3M ulegają zmianie w okresach 3-miesięcznych. Oprocentowanie środków zgromadzonych na Rachunku będzie ulegać zmianie każdego 22. (dwudziestego drugiego) dnia miesiąca będącego początkiem nowego kwartału rozliczeniowego, pod warunkiem zmiany stopy referencyjnej WIBOR 3M o przynajmniej 10 punktów bazowych (tj. 0,10%) w stosunku do stopy referencyjnej obowiązującej poprzednio. Szczegóły dotyczące Rachunku Oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego „RACHUNEK IKE” zawarte są w „Regulaminie Otwierania i Prowadzenia Rachunku Oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego w Idea Bank S.A.”, „Tabeli Opłat i Prowizji – Rachunek Oszczędnościowy Indywidualnego Konta Emerytalnego” oraz „Tabeli Oprocentowania- Rachunek Oszczędnościowy Indywidualnego Konta Emerytalnego”  dostępnych na stronie www.ideabank.pl


Promocja „IKE IDEALNE”(dalej „Promocja”) przeznaczona jest dla osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia po spełnieniu łącznie warunków wskazanych w Regulaminie promocji „IKE Idealne” (dalej „Regulaminie”). Pod warunkiem wypełnienia przez Klienta warunków, o  których mowa w Regulaminie tj. (i)zawarciu umowy z bankiem o Rachunek Oszczędnościowy Indywidualnego Konta Emerytalnego (dalej „Rachunek IKE”) (ii)zawarciu umowy z bankiem o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (iii) zawarciu umowy z bankiem debetową kartę płatnicza do  rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (iv) dokonaniu wpłaty lub wypłaty transferowej z innej instytucji na Rachunek IKE (v) wypełnieniu wniosku o przystąpienie do Promocji (vi) utrzymywaniu comiesięcznych (każdego miesiąca kalendarzowego) wpływów na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w wysokości nie mniejszej niż 1 000 PLN przez Okres Promocji, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w  którym złożony został przez Klienta wniosek o  przystąpienie do Promocji, vii)wykonywaniu comiesięcznych (każdego miesiąca kalendarzowego) transakcji bezgotówkowych przy użyciu debetowej karty płatniczej na kwotę nie niższą niż 400 PLN przez Okres Promocji, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został przez Klienta wniosek o przystąpienie do Promocji. Bank począwszy od dnia następującego po dniu spełnienia  ostatniego z wyżej wymienionych warunków  podwyższy oprocentowanie środków zgromadzonych na Rachunku IKE do wysokości: (i)3,00% w stosunku rocznym w pierwszym roku Okresu Promocji oraz (ii)WIBOR3M + 0,20% od drugiego do piątego roku Okresu Promocji. Po zakończeniu Okresu Promocji oprocentowanie na Rachunku IKE powraca do oprocentowania standardowego zgodnego z  warunkami Tabeli Oprocentowania – Rachunek Oszczędnościowy Indywidualnego Konta Emerytalnego . Szczegóły dotyczące Promocji „IKE IDEALNE” oraz Rachunku Oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego „RACHUNEK IKE” zawarte są w „Regulaminie Otwierania i Prowadzenia Rachunku Oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego w Idea Bank S.A.”, „Tabeli Opłat i Prowizji – Rachunek Oszczędnościowy Indywidualnego Konta Emerytalnego”, „Tabeli Oprocentowania- Rachunek Oszczędnościowy Indywidualnego Konta Emerytalnego” oraz „Regulaminie Promocji IKE IDEALNE” dostępnych na stronie www.ideabank.pl