W nowym rozdaniu unijnych funduszy mikro-, małe i średnie firmy mogą się ubiegać o środki na zakup patentów oraz opracowanie wzorów przemysłowych, a także o dotacje na ochronę prawną własnych patentów i wzorów. Dotacje można uzyskać zarówno w ramach regionalnych programów operacyjnych, jak i programów krajowych, takich jak Program Operacyjny Polska Wschodnia lub Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Nowe pomysły źródłem rozwoju

Każde przedsiębiorstwo, aby mogło trwale funkcjonować na rynku, musi rozwijać swoje produkty lub usługi. Szansą na rozwój są nowe patenty, rozwiązania procesowe, licencje, know-how nabyty od jednostek badawczo-rozwojowych lub zakup i wdrożenie nowych wzorów przemysłowych. Tego typu inwestycje pozwalają przedsiębiorstwom osiągnąć przewagę na rynku. Dlatego w nowej perspektywie unijnej znacząca pula pieniędzy będzie kierowana do firm, które chcą wdrożyć innowacyjne rozwiązania.Bariery w sektorze ochrony własności przemysłowej

W badaniach prowadzonych w ostatnich latach na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedsiębiorcy wskazywali, że w niskim stopniu są świadomi korzyści z ochrony własności przemysłowej. Wiąże się to m.in. z niewielką wiedzą menedżerów na temat warunków i korzyści wynikających z dokonywania zgłoszeń patentowych (szczególnie międzynarodowych) czy też z niewielkim wykorzystaniem przewagi wynikającej z transferu wiedzy i technologii z sektora badawczo-rozwojowego do biznesu. Przedsiębiorców zniechęcają też kosztochłonność i długotrwałość procedur administracyjnych związanych z egzekucją praw do zarejestrowanych wzorów. Uderza to szczególnie w mniejsze firmy, które nie dysponują dostatecznym kapitałem, by ponosić koszty prowadzenia sporów sądowych.

Dotacje na ochronę patentów i wzorów przemysłowych

Najmniejsze firmy są często źródłem największych innowacji. Problem w tym, że zazwyczaj nie posiadają środków na właściwe zabezpieczenie swoich praw i w związku z tym nie zawsze odnoszą sukces finansowy. Dotacje unijne to szansa dla przedsiębiorców, którzy konsekwentnie inwestują w nowe rozwiązania technologiczne oparte na własnych patentach lub wzorach. W Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój w III i IV kwartale 2016 roku zostaną ogłoszone konkursy kierowane do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach których najlepszym zostaną przyznane dotacje na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem ochrony praw własności przemysłowej. Przedsiębiorca będzie mógł sfinansować w szczególności prawa ochrony patentów, prawa ochrony wzorów użytkowych oraz prawa wynikające z rejestracji wzorów przemysłowych, a także opłaty za uzyskanie wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

Także w planowanych w roku 2016 konkursach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych ważnym elementem wsparcia przedsiębiorców będzie możliwość przygotowania procesu komercjalizacji wynalazku lub wzoru przemysłowego poprzez zakup usług doradczych. Tego typu wsparcie umożliwi mniejszym firmom wdrożenie do produkcji wyrobów, do których przedsiębiorstwa te posiadają zabezpieczone prawa ochrony wzorów przemysłowych lub patentów, co w istotny sposób może w przyszłości wzmocnić ich pozycję rynkową.

Wysokość dotacji

Wysokość dotacji na ochronę patentów i wzorów przemysłowych wynosi od 10% do nawet 85% i jest uzależniona od wielu czynników, np. od:

  1. typu wsparcia (np. usługa doradcza, zakup patentu),
  2. źródła wsparcia (krajowe programy operacyjne, regionalne programy operacyjne),
  3. wielkości przedsiębiorstwa (mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa).
Dotacje na opracowanie, zakup lub ochronę patentów i wzorów przemysłowych

Wysokość dofinansowania wskazana jest każdorazowo w regulaminach konkursów ogłaszanych dla poszczególnych województw lub regulaminach krajowych programów operacyjnych.

Informacje o aktualnych naborach wniosków znajdziesz na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce właściwego programu operacyjnego.


Autor: Karol Marciniak
Data: 31.03.2016 r.
Źródła: Opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w serwisie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Udostępnij ten artykuł znajomym!