Podstawowe informacje na temat programu pomocowego Tarcza Finansowa PFR oraz możliwości korzystania ze wsparcia

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Gdzie mogę znaleźć informacje o Programie?
Odpowiedź: Informacje o Programie można znaleźć na stronie internetowej https://www.pfr.pl/tarcza  oraz https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa. Ponadto w celu zebrania wszelkich istotnych informacji, Polski Fundusz Rozwoju przygotował specjalny, dedykowany dla przedsiębiorców przewodnik po programie. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

2. Do kogo kierowany jest Program i jaki jest jego cel?
Odpowiedź: Program jest programem rządowym wprowadzanym w celu wsparcia mikrofirm oraz MŚP, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Głównym celem Programu jest udostępnienie mikrofirmom oraz MŚP finansowania na warunkach preferencyjnych, w znacznej części bezzwrotnego, dla zapewnienia płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze skutkami pandemii COVID-19.

3. W jakiej formie udzielanie jest wsparcie w ramach Programu? Czy wsparcie udzielone w ramach Programu ma charakter zwrotny czy bezzwrotny?
Odpowiedź: Instrumentem finansowym przewidzianym przez Program w celu udzielenia wsparcia przedsiębiorcom jest subwencja finansowa PFR. Subwencja finansowa udzielana będzie na podstawie umowy o udzielenie subwencji finansowej, której zawarcie przez przedsiębiorcę jest konieczne i niezbędne dla otrzymania subwencji finansowej. Subwencja finansowa będzie miała w znacznej mierze charakter bezzwrotny, uzależniony jednak od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków. Po spełnieniu warunków określonych w Programie, aż do 75% otrzymanej subwencji może nie podlegać zwrotowi.

4. Na jakie cele może być przeznaczona subwencja finansowa w ramach Programu?
Odpowiedź: Przedsiębiorca będzie uprawniony do wykorzystania otrzymanej subwencji na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej jest kategorią szeroką i obejmuje większość kosztów stałych i codziennych wynikających z lub niezbędnych dla prowadzonej działalności, w tym – co do zasady – także wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie czynszu, pokrycie kosztów zakupu towarów i materiałów, urządzeń i innych środków trwałych, pokrycia wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym lub spełnienie świadczeń z umów zawartych z kontrahentami.
Otrzymana subwencja będzie mogła zostać wykorzystana na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości otrzymanej subwencji. W żadnym wypadku natomiast subwencja nie będzie mogła zostać wykorzystana w celu dokonania rozliczeń z podmiotami powiązanymi. Obowiązywał będzie całkowity zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na jakiekolwiek płatności do właściciela oraz do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa. Ponadto subwencja nie będzie mogła służyć finansowaniu nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu gospodarczego (obowiązywał będzie zakaz wykorzystania subwencji w celu akwizycji). Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania przedsiębiorcy określać będzie umowa zawarta z przedsiębiorcą.

5. Dane z jakiego okresu lub którego dnia są brane pod uwagę w celu ustalenia statusu mikrofirmy oraz MŚP na potrzeby Programu?
Odpowiedź: Status mikro lub MŚP przedsiębiorcy ustalany jest na 31 grudnia 2019 r. Firma, która na 31 grudnia 2019r. zatrudniała od 1 do 9 pracowników (na podstawie stosunku pracy, nie uwzględniając osoby Beneficjenta będącego osobą fizyczną) oraz jej roczny obrót za 2019 r. lub suma bilansowa za 2019 r. nie przekraczała kwoty 2 mln euro traktowana jest jako mikrofirma. Przy czym, aby firma kwalifikowała się jako mikrofirma oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Natomiast jako MŚP traktujemy firmy zatrudniające na 31 grudnia 2019r. do 249 osób (na podstawie stosunku pracy nie uwzględniając osoby Beneficjenta będącego osobą fizyczną), których roczny obrót za 2019r. nie przekraczał 50 mln euro lub suma bilansowa za 2019 r. nie przekraczała 43 mln euro, pod warunkiem, że firmy takie nie są mikrofirmami lub Beneficjentami Programu DP (tarcza finansowa PFR dla dużych firm).

6. Czy na potrzeby weryfikacji statusu mikrofirmy i MŚP należy uwzględnić wartości zatrudnienia, przychodów i sumy bilansowej właściciela lub spółek zależnych wnioskodawcy?
Odpowiedź: Kryterium skali zatrudnienia oraz skali finansowej odnosi się do przedsiębiorcy, z uwzględnieniem jego właściciela i spółek zależnych. Określając status mikrofirmy lub małej lub średniej firmy należy zweryfikować, czy zachodzą po jego stronie powiązania w ramach relacji łączących go z innymi przedsiębiorstwami (m.in. w ramach grup kapitałowych) i w razie konieczności sumować dane dotyczące przedsiębiorstw z nim powiązanych w następujący sposób:
i. przypadku gdy dane przedsiębiorstwo posiada przedsiębiorstwa powiązane – do jego danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się w całości dane przedsiębiorstw powiązanych,
ii. przypadku gdy dane przedsiębiorstwo posiada przedsiębiorstwa partnerskie – do jego danych w zakresie liczby pracowników oraz rocznego obrotu i sumy bilansowej dolicza się dane przedsiębiorstw partnerskich proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (z tym że należy wziąć pod uwagę wyższy udział) - nie dotyczy to publicznych korporacji inwestycyjnych, spółek venture capital, osób fizycznych lub grupy osób fizycznych prowadzących regularną działalność inwestycyjną jako tzw. „anioły biznesu”, o ile całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR; inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego.
Dane przedsiębiorstw, które podlegają sumowaniu należy ustalać na podstawie ksiąg rachunkowych lub danych pochodzących ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Szczegółowe informacje dotyczące ustalenia statusu przedsiębiorstwa znajdują się w Załączniku I Rozporządzenia Pomocowego.

7. Co jest podstawą weryfikacji wniosków o subwencje?
Odpowiedź: Podstawą weryfikacji wniosków o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR są rejestry publiczne. Dlatego ważne jest, aby Przedsiębiorca, który będzie się ubiegał o przyznanie subwencji, złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jego przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.
- deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7 za I kwartał br. można składać już od 1 kwietnia 2020 r.
- deklarację VAT-7 za kwiecień można złożyć już od 1 maja 2020 r.

8. Jaka jest rola PFR? Jakie inne podmioty uczestniczą w procesie udzielania wsparcia?
Odpowiedź: Realizacja Programu została powierzona PFR, który będzie dysponentem środków dystrybuowanych w ramach Programu. Program będzie finansowany ze środków PFR, w tym głównie środków pozyskanych w drodze emisji przez PFR obligacji na rynku krajowym lub zagranicznym. Bezpośrednią obsługą wniosków o udzielenie dofinansowania zajmować się będą banki, poprzez system bankowości elektronicznej, na podstawie umów zawartych z PFR.

9. Czy udzielona subwencja podlega egzekucji sądowej lub administracyjnej? Czy środki przekazane w formie subwencji mogą podlegać zajęciu na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego?
Odpowiedź: Nie, środki przekazane w formie subwencji finansowej przedsiębiorcy nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej, chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z naruszeniem zasad, na których udzielono danemu przedsiębiorcy takiego wsparcia. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek bankowy, rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz rachunek terminowych lokat oszczędnościowych, są także wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

10. Co decyduje o wypłacie wsparcia w ramach Programu w przypadku, gdy chętnych będzie więcej niż środków?
Odpowiedź: Udzielanie subwencji finansowych będzie następowało zgodnie z kolejnością rozpatrywania wniosków przez PFR, przy czym pierwszeństwo rozpoznania przyznane będzie tym wnioskom, które zgodnie z obowiązującymi procedurami będą kompletne i nieobarczone brakami utrudniającymi ich pilne przeprocesowanie.

11. Czy wsparcie w ramach Programu można łączyć ze wsparciem przewidzianym w Tarczy Antykryzysowej, np. ze świadczeniem postojowym?
Odpowiedź: Tak, wsparcie z Programu będzie można łączyć z innymi formami wsparcia związanymi z COVID-19, w szczególności niestanowiącymi pomocy publicznej takimi jak np. świadczenie postojowe. W przypadku, gdy wsparcie w ramach Pro¬gramu jest łączone z innymi formami wsparcia związanego z COVID-19 stanowiącego pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce w postaci subwen¬cji i ulg w płatnościach, łączny limit pomocy uzyskanej z różnych źródeł nie może przekroczyć 800 tyś. EUR, zaś w przypadku beneficjentów działających w (i) sektorze rybołówstwa i akwakultury nie może przekroczyć 120 tys. EUR, a (ii) w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych - 100 tys. EUR. Dotyczy to np. dodatkowych zwolnień z podatku od nieruchomości. Pewne ograniczenia mogą mieć zastosowanie w przypadku pomocy przyznanej na projekty badawczo-rozwojowe związane z COVID-19) i selektywnych subsydiów płacowych, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych do maksymalnej intensywności w tych sekcjach. Pomoc publiczna udzielana w ramach Tarczy Finansowej dla Mikrofirm i MŚP z sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej może być kumulowana z pomocą publiczną z tej sekcji do łącznego limitu nieprzekraczającego 800 tys. EUR. Zasady kumulacji z innymi rodzajami pomocy opisane są na stronie UOKIK https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php#faq3997 

12. Czy do uzyskania wsparcia w ramach Programu będzie potrzebna zgoda Komisji Europejskiej lub Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów?
Odpowiedź: Nie, przedsiębiorcy nie muszą ubiegać się o zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na udzielenie wsparcia w ramach Programu. Ponadto z uwagi na to, że wsparcie w ramach Programu przyznawane jest na podstawie programu pomocowego zaakceptowanego przez Komisję Europejską, przedsiębiorcy nie muszą również występować do Komisji Europejskiej o zgodę na udzielenie takiego wsparcia.


II PROCES UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE

13. W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ramach Programu?
Odpowiedź: O wsparcie można ubiegać się poprzez system bankowości elektronicznej banku przedsiębiorcy biorącego udział w Programie. Wniosek składa się na udostępnionym przez bank formularzu.

14. Jakie są etapy udzielania wsparcia w ramach Programu? Jak wygląda procedura odwoławcza?
Odpowiedź: Proces udzielania wsparcia jest prosty, a w związku z tym jednoetapowy. Po poprawnym wypełnieniu i podpisaniu wniosku w systemie bankowości elektronicznej zostanie wygenerowana umowa subwencji finansowej. Udzielenie finansowania, modyfikacja zakresu lub odmowa udzielenia wsparcia nastąpi po rozpatrzeniu umowy subwencji finansowej przez PFR w oparciu o dane udostępnione we wniosku, w szczególności w zakresie zgodności złożonych oświadczeń z rejestrami publicznymi. Po rozpatrzeniu danych zostanie wydana jedna z poniższych decyzji:
• Decyzja pozytywna uznająca całą kwotę wnioskowaną przez przedsiębiorcę – w takim przypadku Beneficjent otrzyma całą wnioskowaną kwotę przelewem na podany rachunek bankowy, a bank przekaże Beneficjentowi decyzję PFR;
• Decyzja pozytywna o przyznaniu wsparcia w kwocie niższej niż wnioskowana – w takim przypadku Beneficjent otrzyma przelewem na podany rachunek bankowy kwotę wskazaną w decyzji PFR, a w pozostałym zakresie będzie uprawniony do złożenia odwołania po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach obniżenia kwoty wsparcia – w decyzji PFR wskazana będzie przyczyna przyznania niższej kwoty subwencji finansowej;
• Decyzja negatywna – w takim przypadku Beneficjent nie otrzyma jakiejkolwiek części kwoty wskazanej we wniosku, jednakże będzie uprawniony do ponownego złożenia wniosku po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach odrzucenia złożonego wniosku.

15. Czym jest odwołanie?
Odpowiedź: Odwołanie jest wnioskiem o przyznanie dofinansowania składanym przez przedsiębiorcę, który – wskutek złożenia wniosku pierwotnego – otrzymał decyzję o przyznaniu subwencji w kwocie niższej niż wnioskowana. Odwołanie:
• może zostać złożone przez inną osobę reprezentującą Beneficjenta;
• musi być złożone w tym samym banku, w którym składany był wniosek pierwotny, nawet jeśli wniosek pierwotny został odrzucony;
• musi zawierać ID wniosku pierwotnego;
• może dotyczyć jedynie kwoty różnicy (w przypadku uznania pierwotnego wniosku jedynie w części);
• musi zawierać wszystkie oświadczenia takie jak we wniosku pierwotnym, w tym:
­ wszystkie oświadczenia wiedzy na temat Beneficjenta i jego sytuacji gospodarczej; oraz
­ wszystkie oświadczenia własne osoby składającej wniosek (potwierdzające posiadanie pełnomocnictwa, o odpowiedzialności karnej, RODO itd.) nawet jeśli odwołanie składa ta sama osoba, która podpisywała umowę o subwencję finansową;
• może zostać złożone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy subwencji finansowej;
• odwołanie przysługuje wyłącznie od pierwotnej decyzji i może zostać złożone nie więcej niż 2 razy.
Proces składania i rozpatrywania odwołania przebiega dokładnie tak samo jak proces dotyczący pierwotnego wniosku.


16. Kto może złożyć wniosek o udzielenie subwencji finansowej w imieniu przedsiębiorcy?
Odpowiedź: Wniosek o wsparcie może zostać złożony wyłącznie poprzez system bankowości elektronicznej banku biorącego udział w Programie na udostępnionym tam formularzu. Wniosek może zostać złożony przez jedną osobę, niezależnie od zasad reprezentacji przedsiębiorcy, która spełni łącznie następujące warunki:
• posiada dostęp do bankowości elektronicznej Beneficjenta;
• jest uprawniona do realizacji przelewów lub do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta;
• złoży oświadczenie, iż (i) jest rzeczywiście uprawniona do samodzielnej reprezentacji Beneficjenta, w tym do złożenia wniosku, zawarcia umowy subwencji oraz dokonywania wszelkich innych czynności związanych z jej zawarciem i wykonaniem; (ii) wszystkie przedstawione we wniosku informacje oraz złożone tam oświadczenia są zgodne z prawdą; oraz (iii) jest świadoma odpowiedzialności karnej za przedstawienie fałszywych informacji oraz złożenie fałszywych oświadczeń w związku z procesem ubiegania się o finansowanie;
• ma możliwość podpisania wniosku przy wykorzystaniu bankowych narzędzi autoryzacyjnych.

17. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej może otrzymać wsparcie w ramach Programu?
Odpowiedź: Tak. Wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej są przedsiębiorcami i mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu.

18. Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może otrzymać wsparcie w ramach Programu?
Odpowiedź: Tak. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą i może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu. Należy jednak pamiętać, że pomoc w ramach wsparcia dla mikrofirm liczona jest m.in. w oparciu o liczbę pracowników z wyłączeniem Beneficjenta będącego osobą fizyczną, co uniemożliwi uzyskanie dofinansowania przez jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której występuje jedynie Beneficjent.

19. Czy w razie występowania wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami konieczna jest zgoda małżonka przedsiębiorcy, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą bądź będącego wspólnikiem spółki cywilnej, na wystąpienie o wsparcie w ramach Programu?
Odpowiedź: Tak. Uzyskanie takiej zgody jest konieczne, jednakże jej dołączenie do wniosku nie będzie wymagane. Ponadto, we wniosku o dofinansowanie przedsiębiorca będzie musiał złożyć oświadczenie, iż został upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku i podpisaniem umowy.

20. Czy wymagane jest uzyskanie zgód organów korporacyjnych/wspólników spółek cywilnych, spółek prawa handlowego oraz innych jednostek organizacyjnych w celu ubiegania się o wsparcie w ramach Programu?
Odpowiedź: Uzyskanie takich zgód jest konieczne, jeżeli jest wymagane przez odpowiednie dokumenty korporacyjne przedsiębiorcy (w szczególności przez umowę spółki albo statut). Ponadto, we wniosku o dofinansowanie osoba działająca w imieniu przedsiębiorcy będzie musiała złożyć oświadczenie, iż została upoważniona do wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku i podpisaniem umowy dotyczącej przyznania subwencji finansowej.

21. Jaki miesiąc wybrać jako podstawę do rozliczenia?
Odpowiedź: Do momentu zakończenia bieżącego miesiąca marca jedynym miesiącem możliwym do podania w formularzu jako podstawy do wyliczenia kwoty subwencji jest - marzec. Po rozliczeniu deklaracji VAT-7 za kwiecień można wypełniając formularz wniosku uwzględniać ten miesiąc. Szczegóły: https://www.gov.pl/web/finanse/zlozenie-deklaracji-vat-niezbedne-do-wsparcia-w-ramach-tarczy-finansowej.

22. Jak liczyć wielkość spadku przychodów?
Odpowiedź: Spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) należy rozumieć jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczony jako:
(i) stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do obrotów z poprzedniego miesiąca kalendarzowego; lub
(ii) stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnego miesiąca kalendarzowego po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego.

23. W jaki sposób weryfikowane są dane o spadku obrotów w przypadku przedsiębiorców rozliczających VAT kwartalnie?
Odpowiedź: W przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie walidacja odbywa się w oparciu o JPK_VAT - przedsiębiorca musi jednak pamiętać o tym, żeby odczekać co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. JPK_VAT składany jest za okresy miesięczne, nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu raportowanym (np. miesiąc raportowany to kwiecień, JPK_VAT powinien zostać złożony nie później niż do 25 maja).

24. W jakiej sytuacji przedsiębiorca może się ubiegać o wsparcie w ramach Programu dla mikrofirm?
Odpowiedź: Przedsiębiorca może ubiegać się o wsparcie w ramach Programu przewidzianego dla mikrofirm, jeżeli łącznie spełnia wszystkie następujące przesłanki:
• posiadał status mikrofirmy na dzień 31 grudnia 2019 r., tj. spełniał łącznie następujące warunki: (i) zatrudniał co najmniej 1 pracownika oraz nie więcej niż 9 pracowników, nie uwzględniając osoby Beneficjenta będącego osobą fizyczną, oraz (ii) jego roczny obrót lub suma bilansowa za 2019 r. nie przekracza kwoty 2 mln EUR;*
• odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
• prowadzi działalność na dzień złożenia wniosku, nie otworzył likwidacji na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz wobec którego na dzień składania wniosku nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Prawa Upadłościowego albo nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie Prawa Restrukturyzacyjnego;
• posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jest zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej, a jego główny beneficjent rzeczywisty (tj. beneficjent rzeczywisty w rozumieniu Ustawy AML, wywierający największy decydujący wpływ na czynności lub działania podejmowane przez Beneficjenta spośród innych beneficjentów rzeczywistych) nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. rajach podatkowych w rozumieniu Konkluzji Rady w sprawie zmienionego unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych (2020/C 64/03) (Dz. Urz. UE z 27 lutego 2020 r., nr C 64);**
• prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
• (i) nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku, (ii) nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień składania wniosku, ale zalegał na dzień 31 grudnia 2019 r. albo (iii) nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r., ale zalega na dzień składania wniosku ***;
• nie prowadzi działalności w zakresie (i) produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka; (ii) działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe; lub; (iii) obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.
*Zgodnie z założeniami Programu, na potrzeby ustalenia statusu Mikrofirmy, pracownikami są tylko osoby związane z przedsiębiorcą stosunkiem pracy, w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Sposób ustalania stanu zatrudnienia różni się w zależności od tego, czy ustalany jest na potrzeby: (i) uznania przedsiębiorcy za Mikrofirmę albo (ii) ustalenia kwoty subwencji i badania przesłanek do jej umorzenia.
** Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu.
*** Nie jest uznawane za zaległość z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.

25. W jakiej sytuacji MŚP może ubiegać się o wsparcie w ramach Programu?
Odpowiedź: Przedsiębiorca może ubiegać się o wsparcie w ramach Programu przewidzianego dla MŚP, jeżeli łącznie spełnia wszystkie następujące przesłanki:
• posiadał status MŚP na dzień 31 grudnia 2019 r., tj. zatrudniał do 249 pracowników, nie uwzględniając osoby Beneficjenta będącego osobą fizyczną, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR, przy czym nie jest Mikrofirmą lub nie jest beneficjentem finansowania udzielonego w ramach programu rządowego pt. "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm"*;
• odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
• prowadzi działalność na dzień złożenia wniosku, nie otworzył likwidacji na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz wobec którego na dzień składania wniosku nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe na podstawie Prawa Upadłościowego albo nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego na podstawie Prawa Restrukturyzacyjnego;
• posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jest zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a jego główny beneficjent rzeczywisty (tj. beneficjent rzeczywisty w rozumieniu Ustawy AML, wywierający największy decydujący wpływ na czynności lub działania podejmowane przez Beneficjenta spośród innych beneficjentów rzeczywistych) nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. rajach podatkowych (tj. jurysdykcjach niechętnych współpracy w celach podatkowych w rozumieniu Konkluzji Rady ws. Rajów Podatkowych) **;
• prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
• nie zalegał z płatnościami podatków i składek: (i) nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku, (ii) nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień składania wniosku, ale zalegał na dzień 31 grudnia 2019 r. albo (iii) nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r., ale zalega na dzień składania wniosku***;
• nie prowadzi działalności w zakresie (i) produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka; (ii) działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe; lub; (iii) obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.
*Na potrzeby ustalenia statusu MŚP pracownikami są tylko osoby związane z przedsiębiorcą stosunkiem pracy w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Sposób ustalania stanu zatrudnienia różni się w zależności od tego, czy ustalany jest na potrzeby: (i) uznania przedsiębiorcy za MŚP albo (ii) ustalenia kwoty subwencji i badania przesłanek do umorzenia subwencji.
** Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu.
*** Nie jest uznawane za zaległość z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.

26. Kiedy warunek prowadzenia działalności na dzień 31 grudnia 2019 r. uznaje się za spełniony?
Odpowiedź: Warunek uznaje się za spełniony w sytuacji, gdy przedsiębiorca prowadził w tym dniu działalność, tj. na przykład na ten dzień nie była ona zawieszona.

27. Czy przedsiębiorca, który na dzień 31 grudnia 2019 r. miał zawieszoną działalność gospodarczą, może się starać o wsparcie w ramach Programu?
Odpowiedź: Nie, taki przedsiębiorca nie może ubiegać się o wsparcie w ramach Programu. Wynika to z faktu, że przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą, nie może jej prowadzić ani osiągać bieżących przychodów.

28. Czy przedsiębiorca, który zawiesił działalność po 31 grudnia 2019 r., a odwiesił przed złożeniem wniosku, może się starać o wsparcie w ramach Programu?
Odpowiedź: Co do zasady tak, przy czym należy zwrócić uwagę, że muszą być spełnione również inne przesłanki do udzielenia wsparcia w ramach Programu. Przy wsparciu dla mikrofirm, zawieszenie działalności na dzień ustalenia liczby pracowników na potrzeby wyliczenia poziomu subwencji finansowej może skutkować brakiem możliwości udzielenia subwencji (przedsiębiorca najprawdopodobniej nie zatrudniałby żadnych pracowników na dzień ustalania poziomu zatrudnienia).

29. Kiedy przedsiębiorca nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu Programu?
Odpowiedź: Zgodnie z Programem nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca który: (i) nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku, (ii) zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r., ale nie zalega na dzień składania wniosku albo (iii) nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r., ale zalega na dzień składania wniosku.
Przedsiębiorca nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu Programu także w sytuacji rozłożenia ich płatności na raty lub odroczenia oraz w sytuacji, gdy zaległość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. aktualnie – 8,70 zł.

30. Czy każda zaległość dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne jest istotna dla możliwości ubiegania się o udzielenie wsparcia w ramach Programu?
Odpowiedź: Nie. Zaległość nieprzekraczająca trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. aktualnie – 8,70 zł, nie wpływa na możliwość ubiegania się o udzielenie wsparcia w ramach Programu.

31. W jakich przypadkach możliwa jest odmowa udzielenia wsparcia?
Odpowiedź: Odmowa udzielenia wsparcia możliwa jest w razie braku spełnienia przez przedsiębiorcę warunków wskazanych w Programie oraz umowie subwencji finansowej.

32. Czy zdolność kredytowa stanowi warunek udzielenia wsparcia w ramach Programu?
Odpowiedź: Nie. Zdolność kredytowa nie stanowi warunku udzielenia wsparcia.

33. Czy złożenie wniosku i przyznanie subwencji finansowej podlegają opłatom lub prowizjom?
Odpowiedź: Nie, złożenie wniosku i przyznanie subwencji finansowej nie podlegają opłatom ani prowizjom.

34. Czy w ramach ubiegania się o subwencję mogę wskazać luty 2020 r. jako miesiąc spadku obrotów gospodarczych?
Odpowiedź: Nie. Wielkość spadku przychodów ze sprzedaży należy ustalać dla dowolnego miesiąca po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Pierwszym miesiącem po 1 lutego 2020 r. jest marzec 2020 r. W konsekwencji do końca kwietnia, jako pierwszy miesiąc, w którym przedsiębiorca odnotował spadek przychodów ze sprzedaży, powinien zostać wskazany marzec 2020 r.
Spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. należy porównać do przychodów ze sprzedaży w lutym 2020 r. Alternatywnie, spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. może zostać porównany do przychodów ze sprzedaży z marca 2019 r. Dalej – spadek przychodów ze sprzedaży w kwietniu 2020 r. może zostać porównany do przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. albo kwietniu 2019 r. (wedle wyboru przedsiębiorcy).

35. Co będzie brane pod uwagę przy weryfikacji spadku obrotów ?
Odpowiedź: Weryfikacja spadków obrotów będzie odbywała się na podstawie w szczególności deklaracji VAT-7 (w przypadku podmiotów rozliczających się miesięcznie), VAT_JPK (w przypadku podmiotów rozliczających się kwartalnie) oraz oświadczenia zawartego w umowie subwencji składanego z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych, w tym RZIS (w przypadku podmiotów nie rozliczających podatku VAT).

36. Czy warunkiem wnioskowania o subwencję jest brak zaległości w podatkach i składkach na ubezpieczenia społeczne ?
Odpowiedź: Tak, to jeden z warunków ubiegania się o subwencję. Może się o nią ubiegać przedsiębiorca, który:
1) nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień składania wniosku,
2) nie zalega z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień składania wniosku, ale zalegał na dzień 31 grudnia 2019 r. albo
3) nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r., ale zalega na dzień składania wniosku.
Przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość.

37. Czy dane wprowadzane we wniosku o przyznanie pomocy są weryfikowane przez PFR?
Odpowiedź: Tak. Są weryfikowane na podstawie danych z rejestrów publicznych. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja odnośnie przyznania subwencji.
Dlatego niezwykle ważne jest, aby przedsiębiorca złożył odpowiednio wcześniej np. deklarację VAT za miesiąc, dla którego przedsiębiorca wykazuje spadek obrotów, aby uniknąć odrzucenia wniosku.
Przed złożeniem wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od skutecznego złożenia deklaracji VAT-7 we właściwym Urzędzie Skarbowym minęły co najmniej 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT.
Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

38. Czy pracownicy na umowach cywilnoprawnych to pracownicy - w świetle kryteriów TF? Albo jak wygląda sytuacja mikrofirmy zatrudniającej 8 osób z czego np. 4 pracuje na etacie, a kolejnych czterech na pół etatu? Czy za pracownika zatrudnionego na pół etatu firma otrzyma połowę subwencji?
Odpowiedź: Liczba pracowników zatrudnianych przez firmę jest liczona inaczej na dwóch różnych etapach Programu. Najpierw liczymy ją, aby określić rodzaj firmy, która ubiega się o subwencję. Tutaj jako pracowników traktujemy osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
Na etapie obliczania kwoty przysługującej subwencji pracownika traktujemy szeroko. Pracownikiem jest: osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę oraz osoba współpracująca z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia), zgłoszona do ubezpieczeń społecznych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o subwencję. Do pracowników wliczają się także osoby na urlopach wychowawczych, macierzyńskich, ojcowskich lub przebywające na zwolnieniach lekarskich.
W przypadku ułamkowych etatów osób zatrudnionych na umowie o pracę, należy zsumować ułamkowe części etatów. Każda osoba współpracująca traktowana jest jak jeden etat przy stosunku pracy (niezależnie od relacji: liczba godzin na umowie zlecenie / liczba godzin na etacie pracowniczym). Każda osoba na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, wychowawczym traktowana jest jak jeden etat przy stosunku pracy (dotyczy to również osób, które przed tymi urlopami były zatrudnione na część etatu).

39. Co mają zrobić osoby rozliczające się metodą kasową albo nieVATowcy?
Odpowiedź: Spadek przychodów ze sprzedaży podmiotów rozliczających VAT metodą kasową, podobnie jak w przypadku „nieVATowców”, czy rozliczających się na podstawie faktur VAT-marża ustalany jest w oparciu o oświadczenie złożone przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie subwencji finansowej (przedsiębiorcy składają je poprzez uzupełnienie rubryki dotyczącej wysokości przychodów). Nie ma przeszkód, aby podmioty rozliczające się w ten sposób również wnioskowały o subwencje finansową. Wysokość spadku przychodów ze sprzedaży podlega weryfikacji ze strony PFR. W porozumieniu z Ministerstwem Finansów wprowadzono niezbędne zmiany w systemie, które powinny zapobiegać ewentualnym błędnym odrzuceniom wniosków o subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR przedsiębiorców rozliczających się metodą kasową lub na podstawie faktur VAT-marża. W przypadku wcześniejszego odrzucenia takiego wniosku prośba o jego ponowne wypełnienie i wysłanie.

40. Jak wygląda weryfikacja spadków obrotów?
Odpowiedź: Weryfikacja spadków obrotów odbywa się na podstawie w szczególności deklaracji VAT-7 (w przypadku podmiotów rozliczających się miesięcznie), VAT_JPK (w przypadku podmiotów rozliczających się kwartalnie) oraz oświadczenia zawartego w umowie subwencji składanego z uwzględnieniem dostępnych dokumentów księgowych, w tym RZIS (w przypadku podmiotów nie rozliczających podatku VAT). Dlatego niezwykle ważne jest, aby przedsiębiorca złożył odpowiednio wcześniej np. deklarację VAT za miesiąc, dla którego przedsiębiorca wykazuje spadek obrotów, aby uniknąć odrzucenia wniosku. Przed złożeniem wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od skutecznego złożenia deklaracji VAT-7 we właściwym Urzędzie Skarbowym minęły co najmniej 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

41. Jak określić liczbę pracowników, aby ustalić, czy moja firma należy do grupy mikrofirm lub MŚP, a więc może skorzystać z subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR? Jak określić liczbę pracowników w celu ustalania wysokości subwencji dla mikrofirmy, a następnie jej częściowego umorzenia?
Odpowiedź:

Etap ubiegania się o subwencję

Definicja pracownika

Przykłady

Dotyczy

Określenie liczby pracowników na etapie ustalenia przynależności firmy do grupy mikrofirm lub MŚP

1. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy. W liczbie pracowników nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Uwzględnia sie natomiast pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym oraz przebywających na zwolnieniu lekarskim czy świadczeniu rehabilitacyjnym. Mikrofirmą jest przedsiębiorstwo, które na 31 grudnia 2019 r. zatrudniało co najmniej jednego pracownika (niezależnie od wielkości etatu tego pracownika, np. firma zatrudniająca wyłącznie jedną osobę na 1/3 etatu będzie uznana za mikrofirmę), z wyłączeniem właściciela, którego roczny obrót lub suma bilansowa za 2019 rok nie przekracza kwoty 2 mln EUR.
2. Przy wyliczaniu statusu mikrofirmy/MŚP należy brać pod uwagę pracowników zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na 31 grudnia 2019 r. z kodem – 0110, 0111, 0125, 0126. 
3. Sposób przeliczania liczby pracowników na potrzeby ustalenia, czy przedsiębiorca mieści się w limicie zatrudnienia przewidzianym dla mikrofirmy/MŚP odbywa się poprzez sumowanie liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty, a nie poprzez sumowanie liczby osób (np. pracodawca zatrudnia 16 osób każda na 0,5 etatu – taki przedsiębiorca w przeliczeniu na etaty zatrudnia 8 osób a więc jest mikrofirmą – w przeliczeniu na osoby zatrudnia 16 osób). Wyjątek od tej zasady dotyczy przedsiębiorstw, które na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudniały tylko jedną osobę, w niepełnym wymiarze czasu pracy (patrz. pkt. 1)
4. Przedsiębiorca określa to, czy jest mikrofirmą/MŚP wyłącznie na podstawie przycisku wyboru jednego z dwóch wariantów na formularzu dostępnym w bankowości elektronicznej.

1. Jeżeli firma na 31 grudnia 2019 r. zatrudnia 1 osobę w ramach stosunku pracy na 0,5 etatu i 2 osoby na umowę zlecenie (zgłoszoną do ZUS) to na potrzeby ustalenia statusu mikrofirmy przedsiębiorca zatrudnia co najmniej 1 pracownika. Przy założeniu, że obrót/suma bilansowa tej firmy nie przekracza w przeliczeniu na zł 2 mln euro to taka firma będzie mikroprzedsiębiorcą.

2. Firma na 31 grudnia 2019 r. nie zatrudnia żadnego pracownika, ale zatrudnia 3 osoby na umowę zlecenie (zgłoszone do ZUS). Taka firma nie spełnia warunku zatrudniania co najmniej jednego pracownika, a więc nie jest mikrofirmą.

3. Jeżeli firma na 31 grudnia 2019 r. zatrudnia 6 osób w ramach stosunku pracy każda na pełen etat i 6 osób na umowę zlecenie (zgłoszone do ZUS) to na potrzeby ustalenia statusu mikrofirmy przedsiębiorca zostanie zakwalifikowany jako mikrofirma (liczba pracowników, bez zleceniobiorców nie przekracza 9).

 

Mikrofirma, MŚP

Określanie liczby pracowników firmy na etapie: (i) ustalania wysokości subwencji dla mikrofirmy oraz (ii) umorzenia subwencji dla mikrofirmy/MŚP

1. Pracownikiem jest: (i) osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy (zgłoszona do ZUS z kodami ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126, 0120) oraz (ii) osoba współpracująca z pracodawcą, niezależnie od formy prawnej (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia), zgłoszona do ubezpieczeń społecznych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o subwencję.
2. Przy wyliczaniu stanu zatrudnienia na potrzeby ustalenia wysokości subwencji dla mikrofirmy oraz umorzenia subwencji dla mikrofirmy/MŚP należy brać pod uwagę osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy zgłoszone do ubezpieczeń społecznych z kodami ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126, 0120 (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz osoby współpracujące z pracodawcą zgłoszone do ubezpieczeń społecznych z kodami: 0411, 0417, 0426, 0428, 0200, 2241, 2242, 0511, 0545. Należy uwzględniać również osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, wychowawczym (kody: 1240, 1211).
3. W przypadku ułamkowych etatów osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy należy zsumować ułamkowe części etatów. Wynik sumowania nie musi być liczbą całkowitą (czyli może wynieść np. 1,75 etatu).
4. Każda osoba współpracująca z pracodawcą traktowana jest jak jeden etat (niezależnie np. od liczby godzin na umowie zlecenia).
5. Każda osoba na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, wychowawczym traktowana jest jak jeden etat (dotyczy to również osób, które przed tymi urlopami były zatrudnione na część etatu).
6. UWAGA: Wypełniając formularz na stronie banku, należy całkowitą liczbę pracowników zaokrąglać w zawsze w górę, np. zatrudniając na etat 3,2 pracownika, należy wpisać cyfrę 4.

1. Na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o subwencję firma zatrudnia: (i) 3 osoby w ramach stosunku pracy na 0,5 etatu każda (z czego jedna jest na urlopie wychowawczym) oraz (ii) 2 osoby na umowę zlecenie zgłoszone przez pracodawcę do ZUS oraz jedną osobę na umowę o dzieło niezgłoszoną do ZUS. W takim przypadku firma może ubiegać się o subwencję dla 4 osób (dwie osoby na 0,5 etatu nie będące na urlopie wychowawczym oraz jedną osobę będącą na urlopie wychowawczym oraz dwie na umowie zlecenie) jako mikrofirma. W konsekwencji w przypadku takiej firmy wysokość subwencji będzie iloczynem liczby zatrudnionych (4) oraz bazowej kwoty subwencji (12.000 zł, 24.000 zł albo 36.000 zł – w zależności od spadku przychodów ze sprzedaży).

2. Liczba pracowników wyliczona na potrzeby ustalenia kwoty subwencji nie może być wyższa niż: (i) liczba pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. albo (ii) liczba pracowników na ostatni dzień miesiąca roku poprzedniego odpowiadającego nazwie miesiącowi, w którym firma składa wniosek o subwencję (wedle swobodnego wyboru firmy). Liczby pracowników z pkt (i) i (ii) są wyliczane tak jak stan zatrudnienia na wyliczenie kwoty subwencji przy mikrofirmie.

Mikrofirma