TPP

  • Co oznacza pojęcie TPP?
    • TPP (Third Party Provider) to nowa kategoria usługodawcy w zakresie usług finansowych, wprowadzona dyrektywą PSD2. Podmiot będący certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług może łączyć się z systemem transakcyjnym Banku za pomocą dedykowanego interfejsu dostępowego (API) i świadczyć dwa typy usług swoim klientom: dostarczać informację o saldach rachunków (Account Information Service, AIS) oraz zlecać płatności w imieniu klienta (Payment Initiation Service, PIS)

  • W jaki sposób jako TPP można połączyć się z systemem transakcyjnym Idea Banku S.A.?
    • Idea Bank S.A. posiada zaimplementowany interfejs dostępowy PolishAPI (https://polishapi.org/). Aby jako certyfikowany zewnętrzny dostawca usług uzyskać dostęp do środowiska testowego (tzw. sandbox) oraz dokumentację techniczną wystarczy skontaktować się z Bankiem pod adresem apiportal@ideabank.pl

  • Czy dostęp przez API jest w jakikolwiek sposób ograniczony?
    • Dostęp przez API jest w pełni zgodny z wymogami dyrektywy PSD2 oraz wymogami technicznymi uniwersalnego standardu PolishAPI. Dostęp nie jest ograniczony w żaden sposób względem pozostałych kanałów dostępu, tj. interfejsu www oraz bankowości mobilnej. Uzyskany czas dostępu oraz realizacji żądań jest zależny tylko i wyłącznie od aktualnego obciążenia infrastruktury systemu transakcyjnego Idea Banku S.A. O przerwach technicznych, za wyjątkiem nieprzewidzianych awarii, Bank informuje z wyprzedzeniem wszystkich zarejestrowanych dostawców zewnętrznych. O awariach Bank informuje w momencie powzięcia informacji o ich wystąpieniu, bez zbędnej zwłoki. Żądania dotyczące zleceń płatności są realizowane zgodnie z ogólnodostępnym regulaminem świadczenia usług tj. podlegają w szczególności ograniczeniom dostępności wynikającym z operacji zamknięcia dnia oraz ustalonych okien dostępności dla poszczególnych typów płatności.

  • Czy Bank publikuje raporty dostępności i efektywności Specjalnego Interfejsu Dostępowego?